Версия за печат

02709-2018-0072

BG-Берковица:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

-- Извън списъка


Решение номер РД 12 - 11 от дата 04.12.2018 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 2016174760161

BG312, СЗДП ДП ТП Държавно горско стопанство - Берковица, ул. Митрополит Кирил № 13, За: Давид Луканов, България 3500, Берковица, Тел.: 0885 166392, E-mail: dgsberkovica@abv.bg, Факс: 0953 88992

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.szdp.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20181204egAa10156472.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Друг: Стопанисване и опазване на горски територии - държавна собственост


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: Правно основание

Чл. 73, ал. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Доставка на горива и смазочни материали за срок от 36 месеца, за нуждите на ТП ДГС-Берковица

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Доставка на горива - Автомобилен бензин А 95Н, Дизелово гориво и смазочни материали (моторни, хидравлични, трансмисионни масла, антифриз, спирачна течност, течност за чистачки и др.), за нуждите на всички МПС - собственост или ползвани от ТП ДГС-Берковица. Прогнозни количества за целия срок на договора от 36 месеца: - Бензин А 95Н - 22500 литра; - Дизелово гориво - 42000 литра; - Смазочни материали - 1300 литра. Забележка: Посочените количества са прогнозни и не задължават Възложителя да ги закупи в пълен обем.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

В предмета на настоящата обществена поръчка са включени дейности свързани с доставката на горивата и смазочните материали, които ще се осъществяват чрез покупка посредством 24 - часово обслужване от бензиностанця/и на Изпълнителя на територията на ТП ДГС-Берковица обхващаща Общините Берковица и Вършец, съобразно необходимостта на Възложителя. МПС на ТП ДГС-Берковица, които ще се зареждат от колонки, собственост или стопанисвани от определения за изпълнител на поръчката участник, използват гориво бензин А 95Н и дизелово гориво, поради което съществува риск при разделяне на обособени позиции, изпълнението на поръчката, прекомерно да се затрудни технически, а необходимостта от координиране на различни изпълнители би могла сериозно да застраши правилното изпълнение на поръчката. Предвид горепосоченото и с оглед обстоятелството, че предмета на поръчката е неделим, Възложителят счита, че не е целесъобразно настоящата обществена поръчка да бъде разделена на обособени позиции.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 150000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съобразно чл.196 ,ал.1 от ЗОП,на обжалване подлежи всяко решение на възложителите по процедура за възлагане на обществена поръчка.Решенията се обжалват пред Комисия за защита на конкуренцията относно тяхната законосъобразност ,включително за наличие на дискриминационни ,икономически,финансови ,технически или квалификационни изисквания в обявлението,документацията или във всеки друг документ ,свързан с процедурата.Срокът за обжалване е 10 дневен и тече в зависимост от обжалваният акт,съобразно регламентацията в чл.197,ал.1 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

04.12.2018 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

инж. Йордан Йосифов Йончев

VIII.2) Длъжност

Директор на ТП ДГС-Берковица, упълномощен от Директора на СЗДП ДП гр. Враца, на основание чл. 7 , ал. 1 от ЗОП, с пълномощно № СЗДП 977 от 14.04.2016г.