Версия за печат

00360-2018-0023

BG-София:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

50. Медицинска техника


Решение номер З-233 от дата 04.12.2018 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 831605795

BG411, УМБАЛ Александровска ЕАД, ул. Св. Г.Софийски № 1, За: Гергана Дерменджиева, България 1431, София, Тел.: 02 9230628, E-mail: umbal.alexandrovska@gmail.com, Факс: 02 9230646

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.alexandrovska.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.alexandrovska.com/?q=page&idd=index.

I.2) Вид на възложителя

Друг: Възложител по смисъла на чл.5, ал.2, т.16 ЗОП

I.3) Основна дейност

Здравеопазване


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без предварително обявление


IІI: Правно основание

Чл. 79, ал. 1, т. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Сервизно обслужване, ремонт и доставка на резервни части, консумативи, модули и компоненти при необходимост на медицинска апаратура” в УМБАЛ "Александровска" ЕАД

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Настоящата процедура включва поддръжка, профилактика, доставка и подмяна на резервни части, консумативи, модули и компоненти при необходимост от извършване на ремонт на медицинската апаратура, разделена в 2 /две/ обособени позиции. Услугата ще се извършва при условие на повикване на изпълнителя с почасово заплащане на труд за описаната в „Техническата спецификация” – Приложение №1 към документацията, медицинска апаратура. Цената на вложените резервни части, консумативи, модули и компоненти се заплаща извън предложените часови ставки за труд. Всеки участник има право да участва за една, няколко или за всички обособени позиции от предмета на поръчката, като няма задължение да оферира всички позиции (номенклатурни единици) от обособената позиция. Възложителят е предвидил възможност за представяне на оферти за една или повече от номенклатурите в обособените позиции, включени в предмета на обществената поръчка. Начин на плащане: съгласно проекта на договора.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 350000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Проведена е открита процедура за възлагане на обществена поръчка със същия предмет. За обособените позиции/ном. единици, предмет на настоящата поръчка, не са подадени оферти за участие или са подадени оферти, които са неподходящи. При наличие на тези обстоятелства, съгл. чл.79, ал.1, т.1, възложителите могат да проведат процедура на договаряне без предварително обявление.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура по договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне

„ДЪЧМЕД ИНТЕРНЕШАНЪЛ” ЕООД, „ХРОНО” ООД, „ИНФОМЕД” ООД, „ПРОКОЛ” ЕООД, „СТЕРИМЕД-93” ООД, „ЕЛИТ МЕДИКАЛ” ООД, „ЛКБ - БЪЛГАРИЯ” ЕООД, „МАРВЕНА ДИАГНОСТИКА“ ООД, "ДЖИ-МЕД БЪЛГАРИЯ" ЕООД, „ХРОМА” ООД, „МЕДИЛАБ” ЕООД, „ЕЛТА 90М” ООД, „АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ” ЕООД, „ТРИМЕД” ООД, „САНИ МЕД” ЕООД, "РЕНТГЕНОВА АПАРАТУРА" ЕООД, “АСМ2” ЕООД, “ХРОМАТЕХ” ЕООД, “Алкон България” ЕООД, „ЕВРОМЕД - 7” ООД, „ТОП-ДИАГНОСТИКА” ООД, “АДИТУС” ЕООД, Илан Медицинска Апаратура ООД, „ИНТЕР БИЗНЕС 91” ЕООД, „Диамед” ООД, „АКВАХИМ” АД, "Перфект Медика" ООД, "Емикрон" ЕООД, "Бикомед" ООД, "Гюс" ООД, "Медис" ЕООД, "Емидо" ЕООД, Фрезениус Медикъл Кеър България" ЕООД, "Ларго Трейдинг" ЕООД

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Открита с решение №: З-112 от 14.06.2018 г. 
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: 00360-2018-0010

VI: Одобрявам

поканата за участие
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 5 от ЗОП - в 10-дневен срок от публикуването на решението за провеждане на процедурата на договаряне по чл. 18, ал. 1, т.8-10 и 13.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

04.12.2018 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

доц. д-р Костадин Георгиев Ангелов, дм

VIII.2) Длъжност

Изпълнителен директор