Версия за печат

00657-2018-0006

BG-Габрово:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

17. Машинно инженерство


Решение номер РД08-5179 от дата 26.11.2018 г. 

І: Възложител

Секторен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 817040128

BG322, В и К ООД, бул. Трети март № 6, За: Димитър Ливоров - икономист обществени поръчки, България 5300, Габрово, Тел.: 066 800500, E-mail: office@vik-gabrovo.com, Факс: 066 801178

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.vik-gabrovo.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.vik-gabrovo.com/vsichki-obshtestveni-porachki/139-.

I.4) Основна дейност

Водоснабдяване


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без предварителна покана за участие


IІI: Правно основание

Чл. 138, ал. 1 във вр. с чл. 79, ал. 1, т. 7 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Доставка на горива (Автомобилен бензин А95Н, Дизелово гориво и Пропан-бутан) за автомобилите и газьол за отопление за нуждите на „ВиК“ ООД – град Габрово

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Сключване на борсов договор за доставка на горива (Автомобилен бензин А95Н, Дизелово гориво, Пропан-бутан) за автомобилите, собственост на „В и К“ ООД - град Габрово и котелно гориво за отопление за нуждите на "В и К" ООД - Габрово. Прогнозните количества са както следва: Автомобилен бензин А95Н - 13900 л +/-15% Дизелово моторно гориво Б6 - 119000 л +/- 15% Пропан-бутан – 19000 л +/- 15% Газьол (котелно гориво) за отопление със съдържание на сяра, не повече от 1 % - 10000 л +/- 15% Поръчката е разделена на две обособени позиции както следва: Обособена позиция № 1: "Доставка на горива (Автомобилен бензин А95Н, Дизелово гориво и Пропан-бутан) за автомобилите и газьол за отопление за нуждите на „ВиК“ ООД – град Габрово на бензиностанции на изпълнителя в градовете Габрово, Трявна и Дряново, и в сградата на дружеството (за газьол за отопление)"; Обособена позиция № 2: "Доставка на горива (Автомобилен бензин А95Н, Дизелово гориво и Пропан-бутан) за автомобилите за нуждите на „ВиК“ ООД – град Габрово на бензиностанции на изпълнителя в град Севлиево". Газьол (котелно гориво) за отопление със съдържание на сяра, не повече от 1 % - 10000 л +/- 15% Условията на договорите са описани подробно в поръчки-спецификации, достъпни в профила на купувача.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 325000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура по договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне

Съгласно чл.138, ал.1, във връзка с чл. 79, ал. 1, т. 7 от ЗОП секторните възложителите могат да възлагат обществени поръчки чрез процедура на договаряне без предварителна покана за участие, когато предмет на поръчката е доставката на стоки, определени по списък, предложен от министъра на финансите и одобрен от Министерския съвет. В този случай договорът за обществена поръчка се сключва на стоковата борса на отделен борсов кръг по реда на Закона за стоковите борси и тържищата (ЗСБТ). Борсата осигурява на членовете си и на техните клиенти равни условия за участие в търговията и режимът на борсовата търговия, регулиран от ЗСБТ, с което се гарантира постигане на целите и принципите, залегнали в чл. 1 и чл. 2 от ЗОП. Списъкът е одобрен от Министерски съвет с ПМС № 347 / 08.12.2016 г.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам


VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Според чл. 197, ал .1, т. 5, б. "а" от Закона за обществените поръчки, крайният срок за обжалване на настоящото решение е десетдневен, считано от публикуването му.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

03.12.2018 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Владимир Георгиев Василев

VIII.2) Длъжност

управител