Версия за печат

00510-2018-0014

BG-Девня:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

-- Извън списъка


Решение номер 1002-440 от дата 30.11.2018 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000093645

BG331, Община Девня, гр. Девня 9162, бул. Съединение 78, За: Димитрина Щерева - специалист в отдел УТОС, България 9162, Девня, Тел.: 051 947011, E-mail: kmet@devnia.bg, Факс: 051 947012

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.devnya.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://pk.devnya.bg/bg-BG/Procedures/pd-dostavka-na-gorivo-2018.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Пряко договаряне


IІI: Правно основание

Чл. 182, ал. 1, т. 2 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Доставка на автомобилен бензин А95Н и дизелово гориво за моторни превозни средства и за друга техника собственост на Община Девня чрез използване на карти за безналично плащане

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

По дефинирания предмет на поръчката следва да се извърши доставка на горива чрез покупка посредством 24-часово обслужване от бензиностанциите на Изпълнителя на територията на община Девня и страната, съобразно необходимостта на Възложителя. Крайни получатели: МПС и друга техника на Община Девня, които ще се зареждат от колонки на бензиностанции, собственост или стопанисвани от определения за изпълнител на поръчката участник, които се намират на територията на община Девня и страната. Прогнозни количества за целия срок на договора: - Автомобилен бензин А 95Н – до 30 000 (тридесет хиляди) литра; - Дизелово гориво – до 100 000 (сто хиляди) литра. Забележка: Посочените количества са прогнозни и не ограничават или задължават Възложителят да ги закупи в пълен обем. Възложителят си запазва правото да не ги усвои (да не ги закупи) в пълен обем или да закупи от единия вид гориво повече за сметка на другия вид гориво, но в рамките на прогнозната стойност по договора.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Неприложимо.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 264000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

С Решение № 1002-370/23.10.2018г., публикувано в Регистъра на АОП под № 874733, е открита процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет „Доставка на автомобилен бензин А95Н и дизелово гориво за моторни превозни средства и за друга техника собственост на Община Девня чрез използване на карти за безналично плащане“, публикувана в Регистъра на обществените поръчки на АОП под № 00510-2018-0011, с прогнозна стойност на поръчката в размер на 264 000 лева без ДДС. В указания с Обявлението за обществена поръчка срок не са постъпили оферти от участници. Процедурата е прекратена със Заповед № 1002-414/16.11.2018г. на Възложителя на основание чл. 110, ал. 1, т. 1 от ЗОП. Процедура на пряко договаряне с предмет: „Доставка на автомобилен бензин А95Н и дизелово гориво за моторни превозни средства и за друга техника собственост на Община Девня чрез използване на карти за безналично плащане“, се открива на основание чл. 182, ал. 1, т. 2, предл.първо от ЗОП без промяна в първоначално обявените условия от Възложителя.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура по договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне

„Бент Ойл" АД, ЕИК 200852966, гр. София, ул. Шар планина № 35, ет. 5, тел. 02/8183044, Димитър Радев – Изп.директор „ЛукОйл България” ЕООД, ЕИК 121699202, гр. София, бул. Тодор Александров, № 42, тел. 02/9174100, Валентин Златев - управител

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Открита с решение №: 874733 от 23.10.2018 г. 
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: 00510-2018-0011

VI: Одобрявам

поканата за участие
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

На основание чл. 197, ал. 1, т. 5 от ЗОП жалба срещу настоящото Решение може да се подаде в 10-дневен срок, считано от датата на публикуването му.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

30.11.2018 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Донка Георгиева Йорданова

VIII.2) Длъжност

Заместник-кмет на Община Девня, упълномощена на осн. чл. 7, ал. 1 от ЗОП със Заповед № 1002-327/09.08.2016 на Кмета на Община Девня