Версия за печат

01073-2018-0006

BG-гр.Мъглиж:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

68. Хранително-вкусова промишленост


Решение номер РД-09-362 от дата 23.11.2018 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000817867

BG344, Община Мъглиж, пл.Трети март №32, За: З.Светославова, България 6180, гр.Мъглиж, Тел.: 04321 3301, E-mail: ob_maglizh@mail.bg, Факс: 04321 2255

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.maglizh.com/.

Адрес на профила на купувача (URL): https://maglizh.bg/page/vazlagane_na_obshtestvena_porachka_za_dostavka_chrez_otkrita_protcedura_po_zop_s_predmet_dostavka_na-1366-1.html.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: Правно основание

Чл. 73, ал. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Доставка на хранителни продукти за нуждите на Детските градина на територията на Община Мъглиж, Област Стара Загора.

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Доставка на необходимите хранителни продукти франко складовите бази на обектите: ДГ „Камбанка” – гр. Мъглиж, ДГ „Детелина” – с. Дъбово, ДГ „Първи юни” с.Ягода – филиал с. Юлиево, ДГ „Здравец” – с. Ветрен, които следва да отговарят на посочените в техническата спецификация нормативни изисквания. Количествата на доставките на хранителните продукти за нуждите на детските заведения на територията на община Мъглиж ще се извършва с предварително направени писмени заявки от Възложителя до Изпълнителя. Вида хранителни продукти и тяхното прогнозно количество за срок от 5 години е посочено в техническата спецификация, достъпна в профила на купувача на община Мъглиж.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

В предметния обхват на възлагане в настоящата обществена поръчка, с оглед ефективна организация на изпълнението и постигане на качествени резултати, не са включени обособени позиции. Основание за това си решение, Възложителят намира в характеристиките и особеностите на подлежащите на изпълнение доставки, които са взаимосвързани, и разделянето им е, както неефективно, така и нецелесъобразно, предвид, че ще доведе до невъзможност за качествено изпълнение на поръчката. Настоящата обществена поръчка е неделима по своята същност, предвид обстоятелството, че предметът на същата е неделим и всяка една дейност от предмета е свързана с останалите, които са необходими за oбезпечаване на храненето в детските градини на територията на община Мъглиж. Съществува риск при разделянето на поръчката на обособени позиции, изпълнението прекомерно да се затрудни технически и/или да се оскъпи. С оглед на последното е невъзможно и нецелесъобразно разделянето на обществената поръчка на обособени позиции. Така обоснованите аргументи, безусловно сочат, че обществената поръчка следва да бъде осъществена от един Изпълнител и не е целесъобразно нейното разделяне на обособени позиции.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 571208.96 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Съобразно осигурените в бюджета на община Мъглиж средства, максималният финансов ресурс за изпълнение на предмета на поръчката за срок от 5 години е 571 208, 96 лева без ДДС. Взета е предвид прогнозната стойност на настоящата поръчка и която попада в праговете на чл. 20, ал. 1, т.1, б."б" от ЗОП и факта, че естеството на доставката позволява достатъчно точно да се определят техническите спецификации. Не са налице условия за възлагане на обществената поръчка по реда на публично състезание, ограничена процедура, състезателна процедура с договаряне, състезателен диалог, партньорство за иновации, договаряне без предварително обявление, конкурс за проект или пряко договаряне. С оглед на обстоятелството, че при предвидената в ЗОП процедура "открита процедура" всички заинтересовани лица могат да подадат оферти за участие и с цел гарантиране в най-голяма степен публичност и прозрачност на възлагане изпълнението на поръчката, каквато несъмнено е една от водещите цели на Възложителя, настоящата обществена поръчка се възлага чрез ,,открита процедура“.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Жалба срещу решението може да подаде всяко лице от кръга на посочените в чл.198 от ЗОП, в 10-дневен срок от настъпване на обстоятелствата по чл. 197, ал.1, т.1 от ЗОП пред Комисията за защита на конкуренцията с копие и до кмета на община Мъглиж.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

23.11.2018 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Господин Антонов Господинов

VIII.2) Длъжност

Кмет на Община Мъглиж