Версия за печат

00223-2018-0002

BG-СТАРА ЗАГОРА:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

54. Животновъдство


Решение номер РД-01-5 от дата 21.11.2018 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 123004119

BG344, ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ, БУЛ. РУСКИ №62, За: ВЕСКА СТОИЛОВА, България 6000, СТАРА ЗАГОРА, Тел.: 042 621176, E-mail: csmp-stara_zagora@mh.government.bg, Факс: 042 621132

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.csmp-sz.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://csmp-sz.com/profil-na-kupuvacha/aop-2/231-%D0%BE%D0%BF-2018-02.html.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Здравеопазване


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Доставка на лекарствени продукти за нуждите на ЦСМП - Стара Загора през 2019 г.

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Периодични доставки на лекарствени продукти въз основа на заявка на възложителя по номенклатурата на техническата спецификация за нуждите на ЦСМП - Стара Загора през 2019 г. Прогнозното количество медикаменти е посочено в техническата спецификация по отделните номенклатури , но не е задължително за изкупуване от Възложителя. Конкретното количество по отделните номенклатури, което ще се достави през срока на договора зависи от конкретната необходимост на Възложителя от медикаменти.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Предвид предмета на поръчката не е налице "обособена позиция" по смисъла на пар.2, т.29 от ДР на ЗОП - не е налице така част от предмета на настоящата обществена поръчка , която може да бъде самостоятелен предмет на обществена поръчка , систематично свързана с други позиции.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 92000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Не са налице условия за възлагане на обществена поръчка по реда на открита и ограничена процедура , съзтезателна процедура с договаряне , съзтезателен диалог, партньорство за иновации , договаряне без прадварително обявление , конкурс за проектили пряко договаряне. С оглед на обстоятелството , че при предвидената в ЗОП процедура " публично съзтезание" всички заинтересовани лица могат да подадат оферти за участие и с цел гарантиране в най-голяма степен публичност и прозрачност на възлагане на изпълнението на обществената поръчка, както и обстоятелството, че прогнозната стойност на поръчката попада в приложното поле на чл.20 , ал.2, т.2 от ЗОП, настоящата обществена поръчка се възлага чрез публично съзтезание.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

На основание чл.197, ал.1, т.4 и във връзка с чл.196 от ЗОП жалби се подават в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл.179 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

21.11.2018 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Д-Р МАРГАРИТА ХРИСТОВА ПАВЛОВА

VIII.2) Длъжност

ДЛЪЖНОСТ