00254-2018-0031

BG-Рудозем:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

28. Енергетика


Решение номер 477 от дата 15.11.2018 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000615075

BG424, Община Рудозем, бул. България 15, За: Красимира Кубинска - Директор на дирекция ПНООПОКЗ и СД, България 4960, Рудозем, Тел.: 0306-99191, E-mail: ob.rudozem@gmail.com, Факс: 0306-99141

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.rudozem.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.rudozem.bg/bg/auctions/asdas-3/dostavka-na-goriva-za-otoplenie-za-nujdite-na-obshtina-rudozem-252.html.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без предварително обявление


IІI: Правно основание

Чл. 79, ал. 1, т. 7 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Доставка на горива за отопление за нуждите на община Рудозем“

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Доставка на горива за отопление за нуждите на община Рудозем- дизелово гориво/газьол за промишлени и комунални цели, с код CPV:09135100-5, съгласно Приложение по ПМС 347/08.12.2016 г., Списък на стоките по чл.79, ал.1, т.7 и чл.191, ал.1, т.6 от ЗОП Прогнозно количество за 3 години: дизелово гориво – 90 000 литра. Посоченото количество е прогнозно и е на база потребление минал период, може да възникне необходимост от доставка на по-голямо количество или да не се доставя до размера на посоченото, взависимост от нуждите на ДОВЕРИТЕЛЯ. Качество: по БДС или « еквивалентно», анализно свидетелство и сертификати. Горивата трябва да отговарят на изискванията за качество, съгласно чл. 6 от Наредбата за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол и БДС. Всяка доставка да бъде придружена с декларация за съответствие на качеството на течните горива, съгласно чл. 10, ал. 2 от същата наредба.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Съгласно чл. 46, ал. 1, изр. второ от ЗОП, Възложителят не разделя поръчката на обособени позиции, тъй като счита за целесъобразно и съответстващо на интересите му цялостното изпълнение на поръчката да се извършва от един доставчик.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 175000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Съгласно чл. 79, ал. 1, т. 7 от ЗОП, Възложителите могат да възлагат обществени поръчки чрез процедура на договаряне без предварителна покана за участие, когато предмет на поръчката е доставка на стока, която се търгува на стокова борса, съгласно списък, одобрен с акт на Министерския съвет, по предложение на министъра на финансите. Изборът на процедура на договаряне без предварителна покана за участие в настоящия случай се обуславя от обстоятелството, че стоката, предмет на настоящата поръчка е включена в списъка на стоките по чл. 79, ал. 1, т. 7 от ЗОП, съгласно постановление No191/29.07.2016 г. на Министерски съвет, изменено с ПМС №347/08.12.2016 г., обнародвано в бр. 99/13.12.2016 г. на ДВ. Субектите на обществени поръчки могат да доставят стоките, търгувани на стоковите борси и изброени в Постановление №191 на Министерския съвет от 2016 г. чрез борсова сделка на основание чл.79, ал.1, т.7 от ЗОП. В този случай договорът за обществена поръчка се сключва на стоковата борса на отделен борсов кръг по реда на Закона за стоковите борси и тържищата (ЗСБТ). Борсата осигурява на членовете си и на техните клиенти равни условия за участие в търговията и режимът на борсовата търговия, регулиран от ЗСБТ, с което се гарантира постигане на целите и принципите, залегнали в чл. 1 и чл. 2 от ЗОП.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура по договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне

Във връзка чл. 64, ал. 1 и чл.65, ал.1 от ППЗОП, не се одобрява и не се изпраща покана за участие до определени лица.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам


VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл.197, ал.1 от ЗОП, жалба може да се подава в 10 дневен срок от: Публикуването на решението за провеждане на процедури на договаряне по чл. 18, ал. 1, т. 9 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

15.11.2018 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Румен Венциславов Пехливанов

VIII.2) Длъжност

Кмет на община Рудозем