00360-2018-0018

BG-София:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

47. Медицина


Решение номер З-217 от дата 14.11.2018 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 831605795

BG411, УМБАЛ Александровска ЕАД, ул. Св. Г. Софийски №1, За: Гергана Дерменджиева, България 1431, София, Тел.: 02 9230628, E-mail: umbal.alexandrovska@gmail.com, Факс: 02 9230646

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.alexandrovska.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.alexandrovska.com/?q=page&idd=index.

I.2) Вид на възложителя

Друг: Възложител по смисъла на чл.5, ал.2, т.16 от ЗОП

I.3) Основна дейност

Здравеопазване


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без предварително обявление


IІI: Правно основание

Чл. 79, ал. 1, т. 3 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Доставка на консумативи за лечение със сакрална невромодулация за инконтиненция (уринарна, фекална) и ретенция за нуждите на Клиника по урология в УМБАЛ „Александровска” ЕАД“

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Настоящата поръчка е за доставка на консумативи, предназначени за лечение със сакрална невромодулация за инконтиненция (уринарна, фекална) и ретенция за нуждите на Клиника по урология в УМБАЛ „Александровска” ЕАД“, съгласно спецификация, посочена в документацията към поканата за участие. Прогнозното количество за срока на договора е 12 броя и зависи от обема на дейността на Възложителя.Доставките се извършват периодично, след писмена заявка от страна на Възложителя на съответното количество, за срока на договора - 12 месеца. Предлаганото медицинско изделие следва да отговаря на изискванията на ЗМИ.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Поръчката е за доставка на един вид консуматив, разделянето на обособени позиции е обективно невъзможно.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 345000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

С настоящата поръчка ще бъде предоставена възможност за извършване на лечебна процедура поставяне на електростимулатор при пациенти с неврогенен пикочен мехур, финансирана от НЗОК КПр№152. За целта е необходимо да бъде осигурен консуматив InterStim II - Сет за лечение на свръх активен пикочен мехур ,уринарна ретенция и фекална инконтиненция. Наредбата на НЗОК, по която се реинбурсира e: InterStim - Сет за лечение на свръхактивен пикочен мехур, уринарна ретенция и фекална инконтиненция. Медицинското изделие е включено в Списък с медицински изделия по групи, които НЗОК заплаща в условията на болничната медицинска помощ, и стойността, до която НЗОК заплаща за всяка група, съставен по реда Наредба № 10 от 24.03.2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал.6, т.1 от ЗЛПХМ, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, както и на лекарствени продукти за здравни дейности по чл. 82, ал. 2, т. 3 от Закона за здравето в сила от 01.04.2018 г. Код НЗОК: N18100010000001. Производител на медицинското изделие е на Medtronic Trading NL B.V. Единствен доставчик, видно и от горепосочения списък, на територията на РБългария е „Вега Медикал“ ЕООД. Същото се удостоверява и от представено писмо за назначаване на представител, съгласно което Medtronic Trading NL B.V. потвърждава, че „Вега Медикал“ ЕООД е ексклузивно оторизиран дистрибутор на Medtronic Trading NL B.V. за препродажба на всички продукти за невромодулация на Medtronic, включително стимулатори на сакрални нерви, в България. Medtronic удостоверяват техническата адекватност и експертиза на продуктите и ще предоставят резервна поддръжка за консумативите, резервните части и технически актуализации. Към момента на откриване на поръчката на територията на РБългария няма алтернатива или заместител на медицинското изделие за лечение на свръх активен пикочен мехур ,уринарна ретенция и фекална инконтиненция, както и няма и алтернативен доставчик. Съгласно чл.79, ал.1, т.3 от ЗОП, когато има наличие на изключителни права възложителите могат да приложат процедура на договаряне без предварително обявление.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура по договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне

„ВЕГА МЕДИКАЛ” ЕООД, гр. София 1404, район Триадица, бул. "България" No 109, Бизнес център "Вертиго", ет. 2, оф.2.6-2.7, e-mail: office@vegamedical.bg

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

поканата за участие
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл.197,ал.1,т.5 от ЗОП, в 10-дневен срок от публикуването на настоящото решение.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

14.11.2018 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

доц. д-р Костадин Георгиев Ангелов, дм

VIII.2) Длъжност

Изпълнителен директор