Версия за печат

00272-2017-0007

BG-С.РУЖИНЦИ:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000159682

BG311, ОБЩИНА РУЖИНЦИ, С.РУЖИНЦИ, УЛ. ГЕОРГИ ДИМИТРОВ №31, За: ЕВТИМ ЕВТИМОВ, България 3930, С.РУЖИНЦИ, Тел.: 09324 2283, E-mail: rujinci@abv.bg, Факс: 09324 2604

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://obshtina-ruzhintsi.com/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://obshtina-ruzhintsi.com/обществени-поръчки/66-00272-2017-0007.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услугиІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Услуги
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: 371 от 12.06.2017 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00272-2017-0007
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

Необходимо е да се изготви технически проект за обект: „Реконструкция и пристрояване на сграда, общинска собственост за детска градина - УПИ ІV- 214 в кв. 26,с.Бело поле, Община Ружинци“ и да се осъществи авторски надзор за същия. Проектът трябва да представлява обект детска градина, с всички необходими помещения за този вид сгради, съгласно действуващата нормативна уредба.


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: 155 от 11.09.2017 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG412, „БРЕЙС АРХИТЕКЧЪР” ЕООД, гр. София, р-н Красно село, ул. „Света Марина” № 44, ет.4, ап. 25, България 1680, София, Тел.: 0896 271130, E-mail: bracearchitecture@gmail.com, Факс: 0896 271130

Интернет адрес/и:

URL: http://www.abv.bg.

Изпълнителят е МСП: да

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Изготвяне на технически проект – реконструкция и пристрояване на сграда общинска собственост за детска градина /кв.26, УПИ-ІV-214/, с. Бело поле, общ. Ружинци

ІІI.6) Срок на изпълнение
Крайна дата

18.01.2019 г. 

ІII.7) Стойност, посочена в договора
6750 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

10.10.2018 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

НЕ

Изпълнението е 93% от предмета на договора
Причини за частичното изпълнение: Отказ от авторски надзор на обекта
ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
6250 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

13.11.2018 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: Александър Иванов Александров
VII.2)
Длъжност: Кмет на община Ружинци