Версия за печат

00373-2018-0042

BG-Стара Загора:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

47. Медицина


Решение номер 5983 от дата 12.11.2018 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 123024538

BG344, Тракийски университет, Студентски град, За: Гергана Маламова, България 6000, Стара Загора, Тел.: 042 699270, E-mail: malamova@uni-sz.bg, Факс: 042 672009

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.uni-sz.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.uni-sz.bg/?q=page&idd=index.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Образование


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без предварително обявление


IІI: Правно основание

Чл. 79, ал. 1, т. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Периодична доставка на реактиви, китове, тестове и различни медицински консумативи за нуждите на Аграрен факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора в пет обособени позиции

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

„Периодична доставка на реактиви, китове, тестове и различни медицински консумативи за нуждите на Аграрен факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора в пет обособени позиции“ на основание: чл. 79, ал. 1, т. 1, предл.първо от ЗОП – а именно: „при открита процедура не са подадени оферти за участие“. Настоящата поръчка се обявява с пет обособени позиции: - обособена позиция № 1 „Реактиви“,- обособена позиция № 2 „Консумативи“,- обособена позиция № 3 „Лабораторна стъклария, медицински, лабораторни продукти“,- обособена позиция № 4 „Реактиви за апарат KjeltecTM 8400“, - обособена позиция № 5 „Реактиви за апарат HPLC“.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 5775 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

С настоящото Решение на Ректора на Тракийски университет гр. Стара Загора е открита процедура процедура на договаряне без предварително обявление, съгл. чл. 79, ал. 1 от ЗОП. В конкретният случай, процедурата е открита на основание чл. 79, ал. 1, т. 1, предл. първо от ЗОП – а именно: „при открита процедура не са подадени оферти за участие“ по отношение на: „Периодична доставка на реактиви, китове, тестове и различни медицински консумативи за нуждите на Аграрен факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора в пет обособени позиции“ – по отношение на обособена позиция № 1 „Реактиви“, обособена позиция № 2 „Консумативи“, обособена позиция № 3 „Лабораторна стъклария, медицински, лабораторни продукти“, обособена позиция № 7 „Реактиви за апарат KjeltecTM 8400“ и обособена позиция № 8 „Реактиви за апарат HPLC“, както и на основание чл. 79, ал. 1, т. 1, предл. първо от ЗОП – а именно: „при открита процедура всички подадени оферти за участие са неподходящи“ по отношение на изброените обособени позиции. С Решение № 1946 от 31.07.2018 г. на Ректора на Тракийски университет гр. Стара Загора и на основание чл. 18, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 20, ал. 1, т. 1, буква „б“ от ЗОП е обявена обществена поръчка – открита процедура с предмет: „Периодична доставка на реактиви, китове, тестове и различни медицински консумативи за нуждите на Аграрен факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора“. С Решение № 2584 от 22.10.2018 г. на Ректора на Тракийски университет гр. Стара Загора и на основание чл. 110, ал. 1, т. 1 от ЗОП, обществена поръчка с предмет: „Периодична доставка на реактиви, китове, тестове и различни медицински консумативи за нуждите на Аграрен факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора“, е прекратена по отношение на:- обособена позиция № 1 „Реактиви“; - обособена позиция № 2 „Консумативи“; - обособена позиция № 3 „Лабораторна стъклария, медицински, лабораторни продукти“; - обособена позиция № 5 „Тестове за молекулярна биология“; - обособена позиция № 7 „Реактиви за апарат KjeltecTM 8400“; - обособена позиция № 8 „Реактиви за апарат HPLC“. На основание чл. 110, ал. 1, т. 1 от ЗОП процедурата по посочените позиции е прекратена, тъй като в определения от Възложителя срок за получаване на оферти, а именно до 05.09.2018 г., 16,30 ч., в деловодството на Тракийски университет гр. Стара Загора не е подадена нито една оферта за участие. Предвид горепосоченото съображение, Възложителят счита, че в конкретния случай е налице фактическо и правно основание за откриване на процедура Договаряне без предварително обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Периодична доставка на реактиви, китове, тестове и различни медицински консумативи за нуждите на Аграрен факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора в пет обособени позиции“ на основание: чл. 79, ал. 1, т. 1, предл.първо от ЗОП – а именно: „при открита процедура не са подадени оферти за участие“. Настоящата поръчка се обявява с пет обособени позиции: - обособена позиция № 1 „Реактиви“,- обособена позиция № 2 „Консумативи“,- обособена позиция № 3 „Лабораторна стъклария, медицински, лабораторни продукти“,- обособена позиция № 4 „Реактиви за апарат KjeltecTM 8400“,- обособена позиция № 5 „Реактиви за апарат HPLC“.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура по договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне

Данс Фарма ЕООД гр. София, ЕИК 130868975, Адрес: гр. София 1202, ул. “Индустриална” № 11, Василев бизнес сити, ет. 7

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Открита с решение №: 1946 от 31.07.2018 г. 
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: 00373-2018-0030

VI: Одобрявам

поканата за участие

VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

Всички документи по настоящата обществена поръчка се публикуват в официалния сайт на Тракийски университет гр. Стара Загора, в основно меню "профил на купувача", на адрес: http://op.uni-sz.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20181112RZEp2031096 Договарянето ще се проведе на 26.11.2018 г. от 14,00 ч. в стая 340 - Тракийски университет гр. Стара Загора, Ректорат, Студентски град. ЕЕДОП за настоящата обществена поръчка, Възложителя публикува в официалната страница на Тракийски университет, в главно меню „профил на купувача“, на посочения в т. 1 адрес на поръчката. ЕЕДОП може да се отвори и директно на адрес: https://ec.europa.eu/tools/espd , достъпен чрез Портала за обществени поръчки, секция РОП и е-услуги/Електронни укслуги на Европейската комисия.

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

чл. 197, ал. 1, т. 5 от ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

12.11.2018 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

проф. двмн Иван Тодоров Въшин

VIII.2) Длъжност

Ректор на Тракийски университет гр. Стара Загора