Версия за печат

00223-2018-0001

BG-СТАРА ЗАГОРА:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

-- Извън списъка


Решение номер РД-01-2 от дата 08.11.2018 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 123004119

BG344, ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ, БУЛ. РУСКИ 62, За: ЖИВОДАР ГЕОРГИЕВ, България 6000, СТАРА ЗАГОРА, Тел.: 042 620090, E-mail: csmp-stara_zagora@mh.government.bg, Факс: 042 621132

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.csmp-sz.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://csmp-sz.com/profil-na-kupuvacha/aop-2/230-op-201801.html.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Здравеопазване


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Текущ ремонт и техническо обслужване на санитарните автомобили на ЦСМП - Стара Загора , посочени по марка и брой в техническата спецификация, включително доставката на необходимите резервни части и извършване на ремонтни услуги през 2019 г.

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Извършване на текущ ремонт и техническо обслужване при необходимост на санитарните автомобили на ЦСМП - Стара Загора, посочени по марка и брой в спецификацията, включително доставка на необходимите резервни части и звършване на ремонтни услуги през 2019 г.. Ремонтът и обслужването се извършват по искане на Възложителя, в зависимост от необходимостта. Обемът на ремонтните работи и количеството на необходимите резервни части, въз основа на които е изчислена прогнозната стойност, не са задължителни за Възложителя, като извършените по договора ремонти и обслужване през договорния период могат да са в по-малък обем.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

В предвид предмета на поръчката не е налице "обособена позиция" по см. на параграф 2, т.29 от ДР на ЗОП - не е налице такава част от предмета на настоящата обществена поръчка, която може да бъде самостоятелен предмет на обществена поръчка, систематично свързана с другите позиции. Нецелесъобразно е разделянето на обществента поръчка на обособени позиции в зависимост от марката на санитарния автомобил, тъй като това би затруднило практически ремонта и техническото обслужване на автомобилите, а освен това санитарните автомобили са приблизително от едно и също поколение автомобилно производство.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 140000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Не са налице условия за възлагане на обществена поръчка по реда на открита и ограничена процедура, състезателна процедура с договаряне, състезателен диалог, партньорство по иновации, договаряне без предварително обявление, конкурс за проект или пряко договаряне. С оглед на обстоятелството, че при предвидената в ЗОП процедура "публично състезание" всички заинтересовани лица, могат да подадат оферти за участие и с цел гарантиране в най-голяма степен публичност и прозрачност на възлгане изпълнението на обществента поръчка, както и обстоятелството, че прогнозната стойност на поръчката попада в приложносто поле на чл.20, ал.2 , т.2 от ЗОП, настоящата обществена поръчка се възлага чрез публично състезание.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

НА ОСНОВАНИЕ чл.196, ал.1, т.1 И ВЪВ ВРЪЗКА с чл.197 , АЛ.1, Т.4 от ЗОП РЕШЕНИЕТО ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ПОДЛЕЖИ ЗА ОБЖАЛВАНЕ ПРЕД КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА В 10- ДНЕВЕН СРОК СЧИТАНО ОТ ИЗТИЧАНЕ НА СРОКА ПО ЧЛ. 179 ОТ ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

08.11.2018 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Д-р Маргарита Христова Павлова

VIII.2) Длъжност

Директор