Версия за печат

00447-2018-0006

BG-София: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА В ОБЛАСТТА НА ОТБРАНАТА И СИГУРНОСТТА
Директива 2009/81/EO

Доставки

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН/ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 131282355

Агенция по вписванията, кв. Гео Милев, ул. Елисавета Багряна 20, За: Венелин Иванов, България 1111, София, Тел.: 02 9486102, E-mail: venelin.ivanov@registryagency.bg, Факс: 029486 194

Място/места за контакт: София

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.registryagency.bg/bg/.

Адрес на профила на купувача: http://www.registryagency.bg/bg/profil-na-kupuvacha/protseduri/.

Електронен достъп до информация: http://www.registryagency.bg/bg/profil-na-kupuvacha/protseduri/.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възлагащия орган

Министерство или всякакъв друг държавен или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Обществени услуги

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи/възложители

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

„Надграждане на информационните центрове за данни на Агенция по вписванията".

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Доставки
Покупка 
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
София
Код NUTS: BG411
ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Поръчката включва: • Надграждане на високоскоростните флаш базирани дискови масиви; • Добавяне на нови специализирани дискови масиви за високоскоростно и консистентно архивиране и възстановяване на данни; • Добяване на допълнителни лицензи за съществуващия софтуер за архивиране и да се добави допълнителен такъв за сървърите за бази данни; • Обновяване на SAN инфраструктурата; Обновяването на информационната инфраструктура ще бъде извършено по начин, който ще гарантира бъдещата работоспособност на регистрите, поддържани от Агенцията, както и максимално бързо възстановяване на консистентни и цялостни данни в случай на срив. При изпълнение на мерките ще се оптимизират и подобрят и различни други процеси и системи, както следва: • Ще се раздели работната (производствена) среда на регистрите от архивните и копия извършвани за защита на информацията (Backup). • Ще се гарантира минимална продължителност на задачите по извършване на архивни и резервни копия. Това ще позволи промяна на политиките за извършване на архивни и резервни копия на данните, по начин съобразен с най-добрите световни практики. Времето за възстановяване и точката към времето на възстановяване при авария, ще бъдат оптимизирани така, че загубите на данни да бъдат сведени до приемливи стойности. Това ще бъде реализирано, чрез добавяне на допълнителни лицензи за съществуващия софтуер за архивиране и добавянето на специализиран такъв, както и специализиран дисков масив; • Ще се обнови SAN инфраструктура, с което ще се осигури бърза и сигурна връзка между отделните системи и дискови масиви. Сегашната SAN инфраструктура е изградена посредством комутатори, които са морално остарели и са извън гаранционна поддръжка;

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

30233141

Описание:

Масив от независими дискове с излишен капацитет (RAID)

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Изпълнението на предмета на обществената поръчка съобразно всички направени констатации трябва да включва надграждане на информационните центрове за данни на Агенция по вписванията.

Стойност, без да се включва ДДС
1375000 BGN
II.2.2) Информация относно опциите
Опции

НЕ

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в дни

45

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранция за авансово предоставени средства - При сключването на договора в календарната 2018 г. и невъзможност до края на бюджетната година да бъде изпълнен цялостно или частично, Възложителят може да извърши авансово плащането на цялата сума по договора с ДДС срещу представяне на парична или банкова гаранция или застраховка, обезпечаваща 100% от аванса. Гаранцията за авансово предоставени средства се представя по избор на Изпълнителя в една от формите, посочени в ЗОП. Гаранция за изпълнение - 3% от стойността на договора без ДДС с валидност 30 (тридесет) календарни дни след изтичане на гаранционния срок на оборудването. При липса на възражения по изпълнението на договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава 2% (два процента) от стойността на договора без ДДС, в 30 (тридесет) дневен срок след приемане на изпълнението на дейността по договора. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа частта от гаранцията, представляваща 1% (един процент) от стойността на договора без ДДС за обезпечаване на задължението за гаранционна поддръжка на системата. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава тази част от гаранцията в 30-дневен срок след изтичане на срока за гаранционна поддръжка и при липса на възражения и претенции по изпълнението.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

Плащането ще се извърши при условията на чл. 5 от договора.

ІІІ.1.5) Информация относно проучване за надеждност
ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние
Критерии относно личното състояние на икономическите оператори (което може да доведе до тяхното изключване), включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

Не се изисква

Критерии относно личното състояние на подизпълнителите (което може да доведе до тяхното отхвърляне), включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
ІІІ.2.2) Икономическо и финансово състояние
Критерии относно икономическото и финансово състояние на икономическите оператори (което може да доведе до тяхното изключване)
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

Не се прилага

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Не се изисква

Критерии относно икономическото и финансово състояние на подизпълнителите (което може да доведе до тяхното отхвърляне)
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

Не се прилага

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Не се изисква

ІІІ.2.3) Технически и/или професионални възможности
Критерии относно техническите и/или професионалните възможности на икономическите оператори (което може да доведе до тяхното изключване)
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

1. Копие от документа (разрешение/удостоверение), удостоверяващ сигурност на кандидата с минимално ново на сигурност „Поверително“ със срок на валидност към датата на подаване на офертата. 2. Приложено РДКИ ниво "Поверително", за членовете на екипа, които ще изпълняват поръчката. 3. Минимум две технически лица с висше инженерно образование или еквивалент, ангажирани с изпълнението на поръчката, с разрешение за достъп до класифицирана информация ниво "Поверително".

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Валидно към датата на подаване на офертата Удостоверение за сигурност, издадено на основание чл.100 и чл.103 от ЗЗКИ с минимално ниво "Поверително". 2. РДКИ ниво "Поверително", за членовете на екипа, които ще изпълняват поръчката. 3. Списък на експертите за осигуряване изпълнението на доставката

Критерии относно техническите и/или професионалните възможности на подизпълнителите (което може да доведе до тяхното отхвърляне)
ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Ускорена ограничена

Основания за избора на ускорена процедура: Обновяването на информационната инфраструктура ще бъде извършено по начин, който ще гарантира бъдещата работоспособност на регистрите, поддържани от Агенцията, както и максимално бързо възстановяване на консистентни и цялостни данни в случай на срив. При изпълнение на спешните мерки, ще се оптимизират и подобрят и различни други процеси и системи, както следва: • Ще се раздели работната (производствена) среда на регистрите от архивните и копия извършвани за защита на информацията (Backup). • Ще се гарантира минимална продължителност на задачите по извършване на архивни и резервни копия. Това ще позволи промяна на политиките за извършване на архивни и резервни копия на данните, по начин съобразен с най-добрите световни практики. Времето за възстановяване и точката към времето на възстановяване при авария, ще бъдат оптимизирани така, че загубите на данни да бъдат сведени до приемливи стойности. Това ще бъде реализирано, чрез добавяне на допълнителни лицензи за съществуващия софтуер за архивиране и добавянето на специализиран такъв, както и специализиран дисков масив; • Ще се обнови SAN инфраструктура, с което ще се осигури бърза и сигурна връзка между отделните системи и дискови масиви. Сегашната SAN инфраструктура е изградена посредством комутатори, които са морално остарели и са извън гаранционна поддръжка; При изпълнение на поръчката ще се гарантира: • непрекъсваемост на публичните услуги за граждани; • непрекъсваемост на работоспособността на системите; • интегритет на данните на регистрите в тази инфраструктура; • високо качество на предоставяните услуги; • в случай на тотален срив, възможност за възстановяване на услугите в рамките на деня;
ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Най-ниска цена
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
ІV.3.4) Срок за получаване на заявления за участие
27.11.2018 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени проектите или заявленията за участие

Официален/ни език/езици на ЕС:

BG
 

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично пвтаряща се поръчка

НЕ

VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

07.11.2018 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ