Версия за печат

00447-2018-0006

BG-София:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

33. Комуникационна и компютърна техника


Решение номер РД-04-25 от дата 07.11.2018 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 131282355

BG411, Агенция по вписванията, кв. Гео Милев, ул. Елисавета Багряна 20, За: Антония Георгиева, България 1111, София, Тел.: 029486 172, E-mail: a.georgieva@registryagency.bg, Факс: 029486 194

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.registryagency.bg/bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.registryagency.bg/bg/profil-na-kupuvacha/protseduri/.

I.2) Вид на възложителя

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

ДА

ІI.1) Вид на процедурата

Ограничена процедура


IІI: Правно основание

Чл. 160 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Надграждане на информационните центрове за данни на Агенция по вписванията".

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Обновяването на информационната инфраструктура ще бъде извършено по начин, който ще гарантира бъдещата работоспособност на регистрите, поддържани от Агенцията, както и максимално бързо възстановяване на консистентни и цялостни данни в случай на срив. При изпълнение на мерките ще се оптимизират и подобрят и различни други процеси и системи, както следва: • Ще се раздели работната (производствена) среда на регистрите от архивните и копия извършвани за защита на информацията (Backup). • Ще се гарантира минимална продължителност на задачите по извършване на архивни и резервни копия. Това ще позволи промяна на политиките за извършване на архивни и резервни копия на данните, по начин съобразен с най-добрите световни практики. Времето за възстановяване и точката към времето на възстановяване при авария, ще бъдат оптимизирани така, че загубите на данни да бъдат сведени до приемливи стойности. Това ще бъде реализирано, чрез добавяне на допълнителни лицензи за съществуващия софтуер за архивиране и добавянето на специализиран такъв, както и специализиран дисков масив; • Ще се обнови SAN инфраструктура, с което ще се осигури бърза и сигурна връзка между отделните системи и дискови масиви. Сегашната SAN инфраструктура е изградена посредством комутатори, които са морално остарели и са извън гаранционна поддръжка;

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Обществената поръчка не е разделена на обособени позиции, тъй като вквлючва една доставка.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 1375000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

В хода на изпълнението на поръчката (на етап "внедряване") лица, упълномощени от изпълнителя, ще получат достъп, вкл. и привилегирован, до информационната система на АВ. Налице са предпоставки в хода на договора изпълнителят да получи сведения, факти или информация относно организационно-техническата и програмна защита на съответната АИС/М, технически, технологични и организационни решения, чието разгласяване би заплашило с увреждане важни икономически интереси - данни, попадащи в приложното поле на Приложение 1 от ЗЗКИ. Със своите действия/бездействия изпълнителят може да заплаши интегритета на базата данни на АВ. Обновяването на информационната инфраструктура ще бъде извършено по начин, който ще гарантира бъдещата работоспособност на регистрите, поддържани от Агенцията, както и максимално бързо възстановяване на консистентни и цялостни данни в случай на срив. При изпълнение на спешните мерки, ще се оптимизират и подобрят и различни други процеси и системи, както следва: • Ще се раздели работната (производствена) среда на регистрите от архивните и копия извършвани за защита на информацията (Backup). • Ще се гарантира минимална продължителност на задачите по извършване на архивни и резервни копия. Това ще позволи промяна на политиките за извършване на архивни и резервни копия на данните, по начин съобразен с най-добрите световни практики. Времето за възстановяване и точката към времето на възстановяване при авария, ще бъдат оптимизирани така, че загубите на данни да бъдат сведени до приемливи стойности. Това ще бъде реализирано, чрез добавяне на допълнителни лицензи за съществуващия софтуер за архивиране и добавянето на специализиран такъв, както и специализиран дисков масив; • Ще се обнови SAN инфраструктура, с което ще се осигури бърза и сигурна връзка между отделните системи и дискови масиви. Сегашната SAN инфраструктура е изградена посредством комутатори, които са морално остарели и са извън гаранционна поддръжка;

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал.1, т. 1 от ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

07.11.2018 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Габриела Николаева Козарева

VIII.2) Длъжност

изпълнителен директор