Версия за печат

00579-2018-0008

BG-с.Струмяни:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

-- Извън списъка


Решение номер ОП-16(1) от дата 06.11.2018 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000024713

BG413, Община Струмяни, с.Струмяни, пл. 7 - ми април 1, За: Василка Панкова, България 2825, с.Струмяни, Тел.: 07434 3108, E-mail: strumyani_oba@yahoo.com, Факс: 07434 3105

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.strumyani.org.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.strumyani.org/subsection-43-profil_na_kupuvachazo.html.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: Правно основание

Чл. 73, ал. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа в община Струмяни“

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

изпълнението на предмета на поръчката включва извършване на следните дейности за експлоатационнен сезон 2018/2019 г . в рамките на предвидените от възложителя финансови средства: подготвителни работи - изготвяне на планове за зимно поддържане, технически прегледи за заявените за използване машини и съоръжения, подготовка на пътищата за експлоатация при зимни условия, осигуряване на необходимите материали и др.; снегозащита; снегопочистване (патрулно и периодично) на пътищата за постигане на съответните степени и ниво на зимно поддържане, разчистване на снежни валове, преспи и снегонавявания и отстраняване на уплътнени снежно - ледени пластове. Посочените дейности ще се изпълняват по следните общински пътища: I- во основно направление: 1. с.Каменица - с.Кърпелево - 7 км; 2. с.Кърпелево - с.Вракуповица - 9 км; 3. с.Вракуповица - с.Гореме - 4 км; 4. с.Гореме - с.Цапарево - 6 км; 5. с.Цапарево - Илинден - 2 км; II- ро основно направление: 6. с.Раздол - с.Клепало - 5 км; 7. с.Раздол - с.Добри Лаки - 7 км; 8. с.Добри Лаки - с.Никудин - 11 км; III - то основно направление: 9. с.Вълково - с.Палат - 6 км; 10. с.Палат - с.Игралище - 9 км; 11. с.Игралище - спирка Махалата - 4 км; 12. спирка Махалата - с.Махалата - 2 км; 13. с.Махалата - с.Седелец - 3 км; 14. спирка Махалата - с.Никудин - 6 км; 15. с.Игралище - с.Велюшец - 5 км; IV- то основно направление: 16. с.Струмяни - с.Илинденци - 5 км; 17. с.Илинденци - Мраморни кариери - 13 км; I-во второстепенно направление: 18. с.Палат - с.Велюшец - 5 км; 19. Седелски рид - с.Велюшец - 5 км; II- ро второстепенно направление: 20. Студената вода - с.Горна Рибница - 7 км; 21. Студената вода - с.Раздол - 3 км; III - то второстепенно направление: 22. Студената вода - с.Колибите - 4 км; 23. Илинден - Глинджурски колиби - 10 км; 24. Илинден - Никовски колиби - 10 км; Улици в населени места: с.Струмяни - 14 км; с.Микрево - 15 км; с.Илинденци - 8 км; с.Драката - 3 км; с.Каменица - 3 км; с.Горна Крушица - 2 км; с.Палат - 2 км; с.Игралище - 3 км; с.Махалата - 1 км; с.Седелец - 1 км; с.Никудин - 3 км; с.Цапарево - 3 км; с.Гореме - 1 км; с.Раздол - 2 км; с.Добри Лаки - 2 км; Обща дължина на общинската пътна мрежа за зимно поддържане и снегопочистване е 211 км, (включваща общински пътища - 148 км и улици в населени места - 63 км)

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Предметът на поръчка е еднороден и не може да се обособи в отделни позиции.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 130000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Основанието за провеждане на процедурата е необходимост от изпълнение на услугата зимно поддържане и снегопочистване на територията на община Струмяни. Съгласно разпоредбите на чл.20, ал.1, т.1, б. "б" от ЗОП, когато планираната за провеждане поръчка за доставки и услуги е на стойност по - голяма или равна на 264 033 лв. без включен ДДС, Възложителят провежда някоя от предвидените в чл.18, ал.1, т. 1-11 от ЗОП процедури. В настоящия случай, прогнозната стойност на обществената поръчка е в размер на 130 000 (сто и тридесет хиляди )лева без ДДС. Прогнозната стойност на обществената поръчка е под прага, определен с чл.20, ал.1, т. 1, б. "б" от ЗОП, но поради това, че възложителят е възлагал и други поръчки с такъв предмет не са налице условия за провеждане на друга процедура, освен открита. Предвид обстоятелството, че не са налице условията за провеждане на състезателен диалог или някоя от процедурите на договаряне, безпорно е налице възможност и условия обществената поръчка да бъде възложена по предвидения в ЗОП ред за провеждане на открита процедура. Провеждането на предвидената в ЗОП открита процедура гарантира в най-голяма степен празрачността на възлагане изпълнението на поръчката, респ. прозрачността при разходването на финансови средства.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл.196, ал.1 от ЗОП на обжалване подлежи всяко решение на възложителите по процедура за възлагане на обществена поръчка. Съгласно разпоредбата на чл.197, ал.1, т.1 от ЗОП жалба може да се подава в 10 - дневен срок от изтичането на срока по чл.100, ал.3 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

06.11.2018 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Емил Димитров Илиев

VIII.2) Длъжност

Кмет на община Струмяни