Версия за печат

00022-2018-0013

BG-Асеновград:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

-- Извън списъка


Решение номер А-1928 от дата 06.11.2018 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000471059

BG421, Община Асеновград, пл. Акад. Николай Хайтов №9, За: Александър Бебев - Началник отдел ОДТК, България 4230, Асеновград, Тел.: 0331 20289, E-mail: obstina@assenovgrad.com, Факс: 0331 65156

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.asenovgrad.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.assenovgrad.com/?q=page&idd=index.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: Правно основание

Чл. 73, ал. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Възлагане на обществен превоз на пътници по автобусни линии от Общинската, Областната и Републиканската транспортни схеми на Община Асеновград по две обособени позиции":Обособена позиция № 1 „Възлагане на обществен превоз на пътници по градска автобусна линии №1 и градска автобусна линия №6 от Общинската транспортна схема на Община Асеновград" и Обособена позиция № 2 Възлагане на обществен превоз на пътници по линии от общинската, областната и републиканската транспортна схема - Асеновград-Тополово, Асеновград-Леново, Асеновград-Новаково, Асеновград-Жълт камък, Асеновград-Конуш, Асеновград-Нови извор, Асеновград-Яворово, Асеновград – Хасково, Асеновград- с.Дълбок извор, Асеновград-Садово/Чешнегирово, Асеновград-Болярци, Асеновград-Боянци”.

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

С настоящата обществена поръчка ще се възложи извършването на обществен превоз на пътници по автобусни линии от Общинската, Областната и републиканската транспортни схеми на Община Асеновград. Изпълнението на услугите следва да е съгласно действащите маршрутни разписания от утвърдените Общинска, Областна и Републиканска транспортни схеми на Община Асеновград. Услугата ще се извършва при условията на проекта на договор.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

ДА

Критериите, свързани с опазване на околната среда присъстват в: (бр.)
Критериите за подбор:

1

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 407496 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Възложителят открива настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка на основание чл.73, ал.1 от Закона за обществените поръчки, във връзка с Решение № 1594, взето с Протокол № 46 от 26.09.2018 год., на Общински съвет - Асеновград, във връзка с разпоредбите на Регламент (ЕО) №1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 1191/96 и (ЕИО) № 1107/70 на Съвета (Регламента), и във връзка с чл. 19, ал. 2 от Закона за автомобилните превози. Възложителят взема решение за възлагане на обществена поръчка чрез процедура по чл.18, ал.1, т.1 от ЗОП - открита процедура.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

На основание чл.113, ал.2 от ЗОП, във връзка с чл.4, параграф 3 от Регламент /ЕО/ №1370/2007 та Европейския парламент и на Съвет от 23 октомври 2007 год. относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт и за отмяна нарегламенти (ЕИО) № 1191/96 и (ЕИО) № 1107/70 на Съвета, като и чл.16д от Наредба №2 от 15.03.2002 год. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси, както и предвид поставините в обявлението и документацията на обществената поръчка критерии за подбор и минимални изисквания за допустимост, изискващи значителни инвестиции, договорът за обособена позиция № 1 ще бъде сключен за срок на действие 7 /седем/години, съгласно условията на проекта на договор.

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл.197, ал.1, т.1 от ЗОП, жалбата срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация може да се подава в 10-дневен срок след изтичане на срока по чл.100, ал.3 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

06.11.2018 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

инж. Мария Станчева Вълканова

VIII.2) Длъжност

Заместник-кмет на Община Асеновград- оправомощена със Заповед № А-1486/27.09.2017 год. на Кмета на Общинта.