00565-2018-0002

BG-Дупница:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

32. Информатика и компютърни науки


Решение номер 2 от дата 05.11.2018 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 109501412

BG415, МБАЛ Свети Иван Рилски ЕООД, град Дупница, ул. “Свети Георги” №2, За: Боян Авджийски, България 2600, Дупница, Тел.: 00359 879881049, E-mail: mbaldupnitsa@gmail.com, Факс: 02 9759011

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://mbal.org/.

Адрес на профила на купувача (URL): https://mbal.org/category/profil-na-kupuvacha/.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Здравеопазване


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: Правно основание

Чл. 73, ал. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група за ниско напрежение за МБАЛ Свети Иван Рилски ЕООД

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Предмет на обществената поръчка е Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група за ниско напрежение за МБАЛ Свети Иван Рилски ЕООД. Срокът за изпълнение на поръчката е 36 (тридесет и шест) месеца от нейното възлагане. Участниците подават само една оферта за комплексно изпълнение на поръчката, като не се допуска представяне на варианти. Предлаганите дейности по доставка на електрическа енергия трябва да отговарят на минималните изисквания на Възложителя, заложени в документацията за участие в процедурата. Потреблението на Възложителя през предходните 12 /дванадесет/ месеца е 617 662 kWh. Прогнозното количество електрическа енергия не ангажира Възложителя да го усвои през срока на действие на договора за обществена поръчка, както и не лимитира неговото потребление. Плащането се извършва в левове, по банков път, на посочена от Изпълнителя банкова сметка, отложено, в срок, не по-кратък от 30 /тридесет/ календарни дни след представяне на фактура.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Характерът и предметът на дейностите по доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група за ниско напрежение за МБАЛ Свети Иван Рилски ЕООД, не позволява разделянето на поръчката на обособени позиции и избор на повече от един изпълнител.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 320670 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Иницииращ доклад от Д-р Йордан Никулчин - Медицински директор и Васил Чорбаджийски - електротехник, относно необходимостта от провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет - Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група за ниско напрежение за МБАЛ Свети Иван Рилски ЕООД, за период от три години.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Решението за откриване на процедурата подлежи на обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл.100, ал.3, във връзка с чл.197, ал.1 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

05.11.2018 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Мария Иванова Жайгарова

VIII.2) Длъжност

Прокурист