00373-2018-0041

BG-Стара Загора:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

-- Извън списъка


Решение номер 2685 от дата 02.11.2018 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 123024538

BG344, Тракийски университет, Студентски град, За: Гергана Маламова, България 6000, Стара Загора, Тел.: 042 699270, E-mail: malamova@uni-sz.bg, Факс: 042 672009

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://uni-sz.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.uni-sz.bg/?q=page&idd=index.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Образование


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без предварително обявление


IІI: Правно основание

Чл. 79, ал. 1, т. 7 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Доставка чрез посредничеството чрез борсова сделка за доставка на горива за нуждите на Тракийски университет гр. Стара Загора по структурни звена. Доставките са разделени в две обособени позиции: обособена позиция № 1 "Доставка на горива за служебни автомобили, чрез зареждане от бензиностанции на изпълнителя" и обособена позиция № 2 "Доставка на дизелово минерално гориво на място необходимо за селскостопанските машини, за нуждите на Учебно-опитно стопанство". Срок на договора 24 месеца. Договорите за доставка по двете обособени позиции ще се сключат в съответствие с чл. 79, ал. 4 от ЗОП по правилата на стокова борса.

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

За обособена позиция № 1 "Доставка на горива за служебни автомобили, чрез зареждане от бензиностанции на изпълнителя": доставките се извършват чрез зареждане на бензиностанции на Изпълнителя. Той трябва да има изградена търговска мрежа /бензиностанции/ на територията на гр. Стара Загора, гр. Хасково, гр. Ямбол, където са структурните звена на Тракийски университет, както и на основните пътни артерии и магистрали и в големите градове. Зареждането се извършва безкасово. Предложените единични цени са за един литър, на колонка на бензиностанциите на изпълнителя, намалени с отстъпка. Възложителят си запазва правото да увеличава или намалява до 10% съответното количество в зависимост от възникналите потребности. Разплащанията се извършват от структурните звена при Тракийски университет гр. Стара Загора. Прогнозните количества на отделните видове горива, включени в тази обособена позиция са както следва: бензин А95Н – 33910 л., бензин А98Н – 1200 л., дизелово гориво – 94400 л., пропан-бутан – 6700 л. За обособена позиция № 2 "Доставка на дизелово минерално гориво на място необходимо за селскостопанските машини, за нуждите на Учебно-опитно стопанство": обект на доставката е дизелово минерално гориво 10ppm Е5 за нуждите на Учебно-опитно стопанство при Тракийски университет гр. Стара Загора. Доставките се извършват на място в Централен стопански двор на УОС, находящо се в кв. "Кольо Ганчев" гр. Стара Загора /бивше АПК/. Цената е за 1000 л. Възложителят си запазва правото да увеличава или намалява до 20% съответното количество в зависимост от възникналите потребности. Транспортът до определеното място се извършва с транспорт на Изпълнителя с автоцистерни за доставка и развоз, които да бъдат подходящо оборудвани и отговарящи на европейските и български изисквания и да бъдат снабдени с нужното оборудване за разтоварване и на труднодостъпни места, преливни средства и съоръжения. Цистерните да са оборудвани с помпи и пломбирани и калибровани разходомери. Цените трябва да са крайни и да включват всички разходи за окончателното осъществяване на доставките. Прогнозното количество на горивото, включено в тази обособена позиция е 90000 л. Горивата трябва да отговарят на изискванията за качество съгл. БДС и всички нормативни документи, регламентиращи качество, характеристики, маркировки, съхранение, състав, годност. Изпълнителят предоставя декларация за съответствие на качеството за съответните видове горива.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 412169.17 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Възлагането на горепосочената обществена поръчка чрез процедура на договаряне без обявление на основание чл. 79, ал.1, т.7 от ЗОП се обуславя от обстоятелството, че стоките предмет на настоящата поръчка се търгуват на стокова борса съгласно списък, одобрен с акт на Министерския съвет, по предложение на министъра на финансите ПМС № 191 от 29.07.2016 г. за одобряване на списъка на стоките по чл. 79, ал. 1 т. 7 от ЗОП.1.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура по договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне

Не се изпраща покана съгласно разпоредбата на чл. 65, ал.1 от ППЗОП.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам


VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

1. Прогнозната стойност по настоящата обществена поръчка се разделя за двете обособени позиции както следва: за обособена позиция № 1 - 254669.17 лв. без ДДС, за обсобена позиция № 2 - 157500,00 лв. без ДДС. 2. Всички документи по настоящата обществена поръчка се публикуват в официалния сайт на Тракийски университет гр. Стара Загора, в основно меню "профил на купувача", на адрес: http://op.uni-sz.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20181102DPsp2029256

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

чл. 197, ал. 1, т. 5 от ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

02.11.2018 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

проф. двмн Иван Тодоров Въшин

VIII.2) Длъжност

Ректор на Тракийски университет гр. Стара Загора