Версия за печат

00338-2018-0036

BG-Разград:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

-- Извън списъка


Решение номер 72 от дата 01.11.2018 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000505910

BG324, Община Разград, бул.Бели Лом №37А, За: Кристина Колева и Недим Тахиров, България 7200, Разград, Тел.: 084 618171; 084 618220, E-mail: obshtina@razgrad.bg, Факс: 084 660090

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.razgrad.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.razgrad.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20181029JHXt3250249.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: Правно основание

Чл. 73, ал. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Актуализация на Идеен проект за Реконструкция на съществуващата пречиствателна станция за отпадъчни води гр. Разград“

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Предметът на поръчката обхваща актуализация на идеен проект за реконструкция на съществуващата пречиствателна станция за отпадъчни води гр. Разград.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Настоящата поръчка не е разделена на обособени позиции. Услугата, предмет на поръчката, е единна, неделима и взаимообвързана и за качественото и изпълнение е необходимо да бъде изпълнявана от един изпълнител. Организацията на работния процес, технологическата последователност и качественото изпълнение на поръчката обуславя необходимостта дейността да се извърши от един изпълнител. Предвид горните съображения и с оглед основната цел на закона за постигане на ефективност при разходване на публични средства, в случая се приема, че разделянето на обособени позиции не е целесъобразно. Неразделянето не води до нарушаване на принципите на равнопоставеност и недопускане на дискриминация, свободна конкуренция, пропорционалност, публичност и прозрачност, както и не би довело до необосновано предимство или необосновано ограничаване на участието в процедурата на икономически оператори.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 150000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

С оглед прогнозната стойност на поръчката, сходните потребности на Възложителя и законосъобразното планиране на обществени поръчки, избраният вид процедура, въз основа на която се възлага настоящата поръчка, е открита процедура. В настоящият случай, прогнозната стойност на обществената поръчка е в размер на 150 000. (сто и петдесет хиляди лева) без ДДС.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл.100,ал.3 от ЗОП срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация. Съгласно чл.100,ал.3 от ЗОП Възложителят изпраща за публикуване в РОП обявлението за изменение или допълнителна информация и решението,с което то се одобрява,в 14-дневен срок от публикуването в РОП на обявлението,с което се оповестява откриването на процедурата.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

01.11.2018 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

ГАЛИНА МИЛКОВА ГЕОРГИЕВА - МАРИНОВА

VIII.2) Длъжност

За кмет, Зам.-Кмет на Община Разград, определена със Заповед №1587 от 26.11.2015 г. на кмета на Община Разград