Версия за печат

04817-2018-0001

BG-гр. Варна:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

28. Енергетика


Решение номер 1 от дата 31.10.2018 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000083317

BG331, 1. Професионална гимназия по химични и хранително – вкусови технологии „Д.И.Менделеев“ гр. Варна, гр. Варна, ул. Д-р Василаки Пападопулу № 52, общ. Варна, обл.Варна, За: Руслан Скулев, България 9000, гр. Варна, Тел.: 052 303665, E-mail: pgh_hvt@abv.bg, Факс: 052 303665

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://sop.bg/pghhvt/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://sop.bg/pghhvt-426/.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Образование


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без предварително обявление


IІI: Правно основание

Чл. 79, ал. 1, т. 7 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

“ДОСТАВКА на течно гориво за отопление”

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Доставка на течно гориво за отопление за нуждите на ПГХ и ХВТ “Д.И.Менделеев“ гр. Варна по писмени заявки до франко склада на Възложителя с осигурен транспорт от Изпълнителя.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

неприложимо

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 90000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Предмет на поръчката е чл. 79, ал. 1, т. 7 от ЗОП, когато обект на поръчката е доставка на стоки, които се търгуват на стокова борса, съгласно списък, одобрен с акт на Министерския съвет, по предложение на министъра на финансите, сделката може да се извърши на лицензирана стокова борса. С избраната процедура се постига реализиране на целите и принципите на ЗОП и европейските изисквания, а именно: осигуряване на ефективност при разходване на бюджетните средства, равнопоставеност и недопускане на дискриминация, свободна конкуренция, публичност и прозрачност, гарантиране на опазването на търговската тайна на участниците и техните предложения.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам


VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 041782432-0001, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 041782432-0001

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

10 дни от датата на публикуване, съгласно чл. 197, ал. 1 от ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

31.10.2018 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Руслан Костов Скулев

VIII.2) Длъжност

Директор на ПГХ и ХВТ “Д.И.Менделеев“ гр. Варна