00267-2018-0112

BG-Пловдив:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

-- Извън списъка


Решение номер 18РОП100 от дата 29.10.2018 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000471504

BG421, Община Пловдив, пл. Стефан Стамболов № 1, За: Антоанета Отонова - юрисконсулт дирекция Обществени поръчки, България 4000, Пловдив, Тел.: 032 656726, E-mail: zop@plovdiv.bg, Факс: 032 660571

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.plovdiv.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: Правно основание

Чл. 73, ал. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Доставки на електроматериали за нуждите на Община Пловдив и структурните й звена.

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Дейностите, предмет на настоящата поръчка са доставки на различни видове електроматериали за нуждите на Община Пловдив и структурните й звена. Номенклатурата, техническите характеристики и изискванията за качество и изпълнение са подробно описани и представени в Технически спецификации и Ценово предложение (Приложения № 1 и Приложение № 4 на Възложителя). Всички доставки по предмета на поръчката ще се осъществяват след заявка от Община Пловдив или съответното структурно звено по посочен от изпълнителя факс или имейл, каквито е длъжен да осигури и съобщи за целта.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Предвид предмета на настоящата процедура, разделянето на обособени позиции не е целесъобразно.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 312500 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Настоящата обществена поръчка се провежда чрез открита процедура за възлагане на основание чл. 73, ал. 1, във вр. с чл. 20, ал. 1, т. 1, б. "б" от ЗОП. Условията на чл. 12 от ЗОП не се прилагат, тъй като предметът на същата не попада в списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

След изтичане срока на договора, Възложителят може да поднови същия, съгласно разпоредбите на чл.6 от ППЗОП. Подновяването следва да бъде осъществено при кумулативното наличние на следните две условия: 2.1. При наличие на финансов ресурс за дейностите предмет на процедурата за доставки на строителни материали и инструменти за строителство; 2.2. При решение на Възложителя за подновяване на договора. При наличие на гореописаните условия, договорът ще бъде удължен с 12 месеца, и ще бъдат извършвани допълнителни доставки в срока на действие на обща стойност до 187 500 лв. с ДДС. При разглеждане на офертите ще се прилага чл. 104, ал. 2 от ЗОП. Оценяването ще се извърши преди разглеждането на документите, свързани с личното състояние на участниците.

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

29.10.2018 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

ДИМИТЪР СТОЯНОВ КАЦАРСКИ

VIII.2) Длъжност

Зам.-кмет ОСУТСИ в Община Пловдив, упълномощен със Заповед № 16ОА1356/07.06.2016г. на Кмета на Община Пловдив