Версия за печат

00490-2018-0022

BG-община Марица - област Пловдив:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

6. ВиК инженерство


Решение номер РД-09-1355 от дата 29.10.2018 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000472182

BG421, Община Марица, бул. Марица №57А, За: Любомира Ангелова, България 4003, община Марица - област Пловдив, Тел.: 0359 32907800, E-mail: obshtina@maritsa.org, Факс: 0359 32951934

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://maritsa.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://maritsa.bg/обществени-поръчки.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: Правно основание

Чл. 73, ал. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Извършване на строителен надзор на обект: „Рехабилитация и реконструкция на водопроводна мрежа в с. Граф Игнатиево, община Марица“, в изпълнение на проект на община Марица, финансиран по подмярка 7.2 от мярка 7 от ПРСР 2014-2020“

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Предмет на поръчката е упражняване на строителен надзор при реализацията на обект „Рехабилитация и реконструкция на водопроводна мрежа в с. Граф Игнатиево, община Марица“. В обхвата на консултантската услуга се включват задълженията и отговорностите, свързани с осъществявания строителен надзор по време на строителството, изпълняване на функциите на координатор безопасност и здраве съгласно Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, изготвяне на технически паспорт и окончателен доклад. Изпълнителят осъществява строителния надзор върху строежа чрез екип от правоспособни физически лица с доказан професионален опит и технически компетентности, които са включени в списъка към издаденото му удостоверение по реда на чл. 166, ал. 2 от ЗУТ. Подробно изискванията към изпълнението на поръчката са посочени в техническа спецификация, представляваща неразделна част от документацията за обществена поръчка.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

ДА

Идентификация на проекта

Договор № 16/07/2/0/00395 от 27.06.2018 г. за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка – 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селски райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони“.

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Поръчката не е разделена на обособени позиции, защото отделните дейности, свързани с упражняването на строителния надзор по своето естество се явяват неразривно свързани помежду си, тъй като в своята цялост съставляват предмет на този вид услуга и не могат да бъдат разединени. В тази връзка отделните дейности от обхвата на услугата са обективно неделими части от предмета на поръчката и не могат да бъдат възложени на повече от един изпълнител.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 70000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Възложителят обявява настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка на основание чл. 18, ал. 1, т. 1 от Закон за обществените поръчки (ЗОП). За определяне на реда на възлагане са съобразени изискванията по чл. 21 от ЗОП, както и стойността на конкретната поръчка и стойностите на предстоящи за възлагане поръчки с идентичен предмет, чиято обща стойност попада в прага по чл. 20, ал. 1, т. 1, б. „б“ от ЗОП. Посочените обстоятелства обуславят провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка чрез „открита процедура”.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Жалба може да се подава в 10-дневен срок от: 1. изтичане на срока по чл. 100, ал. 3 - срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация; 2. в случаите по чл. 196, ал. 5 от ЗОП - уведомяване за съответното действие, а ако лицето не е уведомено, както и при бездействие - от датата, на която е изтекъл срокът за извършване на съответното действие.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

29.10.2018 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Димитър Иванов Иванов

VIII.2) Длъжност

Кмет на община Марица