Версия за печат

02709-2018-0066

BG-Ловеч:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

-- Извън списъка


Решение номер I-2-4157 от дата 26.10.2018 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 2016174760020

BG315, Териториално поделение Държавно горско стопанство/ТПДГС/-Ловеч към Държавно предприятие-Северозападно държавно предприятие/СЗДП/-Враца, ул.Търговска № 56, ет.4, За: Цветелинка Иванова Пенчева, България 5500, Ловеч, Тел.: 068 603765, E-mail: dgs_lovech@abv.bg, Факс: 068 603765

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.szdp.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20181011pDQj9954058.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Друг: Стопанисване и опазване на горски територии - държавна собственост и други дейности съгласно ЗГ


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Доставка на канцеларски материали за нуждите на Държавно горско стопанство-гр.Ловеч

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Обект на поръчката е периодични доставки на канцеларски материали по видове, съгласно техническата спецификация. Поръчката е обособена в две позиции: обособена позиция №1:„Доставка на канцеларски материали за нуждите на Държавно горско стопанство–гр.Ловеч”,за доставка на стоки,включени в списъка по чл.12,ал.1,т.1 от ЗОП CPV код на канцеларските материали за обособена позиция №1: 22852000;22852100;30197220;30197130;22813000 и обособена позиция №2:„Доставка на канцеларски материали за нуждите на Държавно горско стопанство–гр Ловеч”, за доставка на стоки,извън списъка по чл.12,ал.1, т.1 от ЗОП:Хартия копирна А4;Хартия копирна А3;Хартия карирана A4;Паус хартия А4;;Хартия А4 цветна;Картон А4 цветен;Книга за периодичен инструктаж;Книга за начален инструктаж;Дневник ЕДСД;Протоколна тетрадка;Ролки за касови апарати;Плик за писма В4;Плик за писма С5;Хартиена самозалепваща се лента;Хартиени индекси за маркиране;Самозалепващи се листчета;Самозалепващи етикети -цени;Протоколна тетрадка;Фолио за ламиниране A6;Папка джоб с перфорация, А4, кристал;Папка прозрачна А4 с машинка;Класьор от полипропилен с гръб 8 см.;Класьор от полипропилен с гръб 5 см.;Коригиращ ролер с лента;Лепило сухо - 8 гр.;Лепило течно - 30 гр с тампон;Лента самозалепваща /тиксо/ - 19мм х 33 м; Тампон за печат, 50х70 мм.;Тампонно мастило - 30 мл.;Химикалка обикновена;Молив с гума;Перфоратор;Телбод машинка; Телчета за телбод;Батерия AAA. алкална, 1,5V;Батерия AA. алкална, 1,5V ;Кръгла батерия 3V;Пластмасова линия;Текст маркер;Калкулатор;Моливник-органайзер;Цветни моливи;Антителбод;Канцеларска ножица;Лупа;Острилка за моливи;Гума; Макетен нож;Карфици/показалци/ за коркова дъска;Клипбордове.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 9000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Ръководейки се от разпоредбите на чл.80, ал.1 от ППЗОП, когато обществената поръчка съдържа части, които могат да са възложени на повече от един изпълнител и някои от тях са включени в списъка по чл.12, ал.1, т.1 от ЗОП, възложителят е длъжен да отдели тези части в една или в няколко обособени позиции, които запазва за участие на специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания. Налице е възможност за прилагане на чл.46 от ЗОП, като разделянето на обществената поръчка и възлагането й на обособени позиции е целесъобразно, обосновано и ще доведе до спестяване на ресурси и време.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Решенията се обжалват пред Комисията за защита на конкуренцията относно тяхната законосъобразност, включително за наличие на дискриминационни икономически,финансови,технически или квалификационни изисквания в обявлението,документацията или във всеки друг документ,свързан с процедурата.Срокът е 10/десет/ дневен и тече в зависимост от обжалвания акт,съгласно чл.197 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

26.10.2018 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

СЗДП–Враца,чрез пълномощника инж.Цветелинка Иванова Пенчева-Директор на СЗДП ТП–Държавно горско стопанство-гр.Ловеч, съгласно пълномощно №СЗДП 977-11/14.04.2016г.

VIII.2) Длъжност

Директор на ТП–Държавно горско стопанство-гр.Ловеч