Версия за печат

02709-2018-0064

BG-с.Черни Осъм:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

56. Горско стопанство


Решение номер 224 от дата 25.10.2018 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 2016174760069

BG315, СЗДП ТП ДГС-Ч.Осъм, ул Първи май 77, За: Гинка Василева, България 5620, с.Черни Осъм, Тел.: 0670 60404, E-mail: dgscho@abv.bg, Факс: 0670 60404

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.szdp.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20181025IEwW10061508.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Друг: стопанисване и управление на гори ДГФ


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: Правно основание

Чл. 73, ал. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Ремонт и поддръжка на МПС за срок от 36 месеца за нуждите на ДГС Черни Осъм. “Доставка на канцеларски материали за срок от 36 месеца за нуждите на ТП ДГС Черни Осъм”по обособени позиции

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

При изпълнение на поръчката да се предоставят услуги по извършване на дейностите – ремонт и поддръжка на служебните моторни превозни средства , включително доставка на резервни части, материали и консумативи, необходими за извършването им.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

В предмета на настоящата обществена поръчка са включени дейности, свързани с извършването на техническо обслужване – основен, текущ ремонт, профилактика, диагностика и ремонт на МПС, включително доставка на резервни части, материали и консумативи за МПС, собственост на ДГС Черни Осъм. Тъй като при извършването на ремонта и профилактиката на автомобилите възниква необходимост от доставка на резервни части, което ще се установява от специалистите на Изпълнителя, осъществяващи дейностите по ремонт, профилактика и диагностика с цел спестяване на време за доставката на необходимите резервни части, е целесъобразно резервните части за извършването на услугата да се поръчват и доставят от Изпълнителя на ремонта и профилактиката на автомобилите. Дейностите са неразривно свързани по между си. Възлагането на услугата - основен, текущ ремонт, профилактика, диагностика и ремонт на МПС, и доставката на резервните части за извършването на ремонта на автомобилите на отделни изпълнители би създало пречки във времеви аспект и би забавило изпълнението на дейностите.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 7800 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

чл.20, ал1, т.1 "б" от ЗОП

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съобразно чл.196, ал1 от ЗОП, на обжалване подлежи всяко решение на възложителите по процедура за възлагане на обществена поръчка.Решенията се обжалват пред Комисията за защита на конкуренцията относно тяхната законосъобразност, включително за наличие на дискриминационни, икономически, финансови, технически или квалификационни изисквания в обявлението, документацията или във всеки друг документ, свързан с процедурата. Срокът за подаване на жалба е 10 дневен и тече в зависимост от обжалвания акт, съобразно регламентацията в чл. 197, ал.1 от ЗОП. Жалби могат да се подават в 10 дневен срок от публикуване на решението за провеждане на процедура на пряко договаряне, съгласно чл.197 , ал1, т.3 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

25.10.2018 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

инж. Красимир Иванов Цанин

VIII.2) Длъжност

Директор на ТП ДГС Черни Осъм