Версия за печат

00338-2018-0034

BG-гр.Разград:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

2. Строителство на сгради и съоръжения


Решение номер ЗОП-70 от дата 23.10.2018 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000505910

BG324, Община Разград, бул.Бели Лом № 37А, За: арх.Петър Сергев и Веселка Дакова и Димитринка Спасова, България 7200, гр.Разград, Тел.: 084 618142; 084 618171; 084 618178, E-mail: kmet@razgrad.bg, Факс: 084 660090

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.razgrad.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.razgrad.bg/?q=page&idd=index..

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: Правно основание

Чл. 73, ал. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Изпълнение на строително -монтажни работи чрез инженеринг – изграждане на социални жилища по проект „Изграждане на социални жилища за настаняване на малцинствени и социално слаби групи в кв. „Орел“, отговарящи на съвременните хигиенни изисквания“

IV.2) Обект на поръчката
Строителство
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Предметът на поръчката обхваща:1.Изготвяне на инвестиционен проект във фаза „Технически проект”. Инвестиционният проект следва да съдържа всички части, предвидени в Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти. 2.Изпълнение на строително-монтажни работи /СМР/ по изграждане на 4 триетажни жилищни сгради с еднотипна функционална схема, с по 4 жилища на всеки етаж (общо 48 жилища, с капацитет за настаняване на около 170 лица).Местоположението на обекта е в имот с идент.№ 61710.504.6397 по кадастралната карта на Разград.Теренът е незастроен,със силно изразена денивелация в югоизточна посока и се намира в най-източната част на ж.к.“Орел“ в гр.Разград.Площта на имота, в който се предвижда изграждането на социалните жилища е 12497 кв.м.Застроената площ на сградата да бъде до 400 кв. м, а разгънатата застроена площ – до 1200 кв. м.Техническото изпълнение на строителството трябва да бъде изпълнено в съответствие с изискванията на нормативната уредба, касаеща предмета на поръчката, технически правила, техническите спецификации на вложените в строежа строителни продукти, материали и оборудване, и добрите строителни практики. Изпълнителят по настоящата обществена поръчка, следва да изпълнява СМР съгласно одобреният инвестиционен проект и издаденото разрешение за строеж. Строителните и монтажни работи следва да бъдат изпълнени съгласно условията на договора, изготвения, съгласуван и одобрен инвестиционен проект ведно с приложената подробна Количествено – стойностна сметка. Всички материали, съоръжения, машини, готови продукти и други които се влагат и/или се използват при строително-монтажните дейности на обектите да отговарят на стандарти БДС EN (актуални към датата на прилагане, от Български институт за стандартизация) или еквивалент.3. Упражняване на авторски надзор по време на изпълнение на СМР по реда на Закона за устройство на територията. Изискванията, свързани с изпълнение на поръчката се съдържат в документацията на поръчката, в това число в Техническата спецификация, както и в приложимата към нея нормативна уредба.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

ДА

Критериите, свързани с опазване на околната среда присъстват в: (бр.)
Техническата спецификация:

1

Изискванията при изпълнение на договора (клаузи в проекта на общи договорни условия:

1

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

ДА

Идентификация на проекта

Обществената поръчка се финансира по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020, Договор за БФП № BG16RFOP001-1.023-0003-C01 по проект „Изграждане на социални жилища за настаняване на малцинствени и социално слаби групи в кв. „Орел“, отговарящи на съвременните хигиенни изисквания“

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Настоящата обществена поръчка е неделима по своята същност предвид обстоятелството, че всяка една дейност е свързана с останалите, които са необходими за изпълнение на строително – монтажните работи. Организацията на работния процес и технологическата последователност обуславя необходимостта дейностите да се извършат от един изпълнител. Всички дейности, които следва да се реализират в рамките на изпълнение на договора са взаимосвързани.Настоящата поръчка е за инженеринг - т.е. проектирането и изпълнението на строителството се възлагат с един договор, на един изпълнител. Разделянето на процедурата на обособени позиции ще доведе до различно начало на изпълнението на различните обособени позиции, а оттам и до възможни разминавания при изпълнението, евентуална невъзможност за едновременно изпълнение и съответно необосновано отлагане на изпълнението на строителството и разделяне на отговорностите по договора. Неразделянето на обособени позиции не води до нарушаване на принципите на равнопоставеност, недопускане на дискриминация, свободна конкуренция, пропорционалност, пулбичност и прозрачност, както и не би довело до необосновано предимство или необосновано ограничаване участието в процедурата на икономическите оператори.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 1701260 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

С оглед прогнозната стойност на поръчката, посочена в Раздел IV.7) на настоящото решение, предвид сходните потребности на възложителя и законосъобразното планиране на обществените поръчки, избраният вид процедура е открита процедура на основание чл.18, ал.1, т.1 от ЗОП. Вследствие на гореизложеното Възложителя взема решение да обяви настоящата обществена поръчка чрез открита процедура по реда на ЗОП. Провеждането на предвидената в ЗОП открита процедура гарантира в най-голяма степен публичността на възлагане изпълнението на поръчката. Посредством тази процедура се цели и защитаване на обществения интерес, като се насърчи конкуренцията и се създадат равни условия и прозрачност при провеждане на процедурата.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл.197, ал.1, т.1 от Закона за обществените поръчки жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал.3 от ЗОП срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

23.10.2018 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Д-р Валентин Стефанов Василев

VIII.2) Длъжност

Кмет на Община Разград