Версия за печат

00510-2018-0011

BG-Девня:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

-- Извън списъка


Решение номер 1002-370 от дата 23.10.2018 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000093645

BG331, Община Девня, гр. Девня 9162, бул. Съединение 78, За: Димитрина Щерева, България 9162, Девня, Тел.: 051 947011, E-mail: kmet@devnia.bg, Факс: 051 947012

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.devnya.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.pk.devnya.bg.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Доставка на автомобилен бензин А95Н и дизелово гориво за моторни превозни средства и за друга техника собственост на Община Девня чрез използване на карти за безналично плащане

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

По дефинирания предмет на поръчката следва да се извърши доставка на горива та се осъществява чрез покупка посредством 24-часово обслужване от бензиностанциите на Изпълнителя на територията на община Девня и страната, съобразно необходимостта на Възложителя. Крайни получатели: МПС и друга техника на Община Девня, които ще се зареждат от колонки на бензиностанции, собственост или стопанисвани от определения за изпълнител на поръчката участник, които се намират на територията на община Девня и страната. Горивата трябва да отговарят на БДС и изискванията за качество, посочени в Наредба за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол, приета с Постановление № 156 на МС от 15.07.2003 г. /Обн. ДВ. бр. 66 от 25 Юли 2003 г./ За всяко МПС и друга техника, посочена от Възложителя следва да бъде издадена карта за безналично плащане, чрез която да се осъществява зареждането с гориво на бензиностанциите на изпълнителя. Издаването на картите и тяхната подмяна, при необходимост, се извършва за сметка на изпълнителя. Картите следва да: - дават право на обслужване/зареждане с гориво на всички бензиностанции на изпълнителя на територията на страната, при непрекъснат режим на работа /24-часово обслужване/; - са без лимит, поради невъзможност за определяне на максимален месечен лимит на гориво за отделно МПС на възложителя.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Съгласно чл. 178, ал. 5 от ЗОП възложителят не е длъжен да мотивира невъзможността за разделяне на обособени позиции на поръчка, която за доставки или услуги.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 264000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Настоящата процедура по провеждане на публично състезание се организира и провежда на основание чл. 178 и сл., вр. чл. 18, ал. 1, т.12, вр. чл. 20, ал. 2, т. 2, вр. ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), с оглед размера на прогнозната стойност, а именно 264 000 лева.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Жалба срещу решението за откриване на процедурата може да се подаде в 10-дневен срок, считано от изтичане на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

23.10.2018 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Донка Георгиева Йорданова

VIII.2) Длъжност

Заместник-кмет на Община Девня, упълномощена на основание чл.7, ал. 1 ЗОП със Заповед № 1002-327/09.08.2016г. на Кмета на Община Девня