Версия за печат

01558-2018-0015

BG-София:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

21. Технология на облеклото


Решение номер 15 от дата 23.10.2018 г. 

І: Възложител

Секторен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 175403856

BG412, БДЖ - Товарни превози ЕООД, гр.София, ул.Иван Вазов 3, За: Антония Веселинова - по документация и Вероника Кузманова - по техническата част, България 1080, София, Тел.: 0882 513789; 0884 495039, E-mail: antoniya.veselinova@bdzcargo.bg, Факс: 02 9877983

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://bdzcargo.bdz.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://bdzcargo.bdz.bg/bg/profile.html.

I.4) Основна дейност

Транспортни услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Доставка на работни обувки-прахо и искрозащитни, за правоимащия персонал на „БДЖ-Товарни превози” ЕООД ”

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

„Доставка на работни обувки – прахо и искрозащитни за правоимащия персонал на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД”

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Не е приложимо.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 191629.8 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Управителят на "БДЖ- Товарни превози" ЕООД е секторен възложител по смисъла на чл.5, ал.4, т.1, във връзка с чл.123, ал.4 от Закона за обществените поръчки, поради осъществяваната от дружеството дейност. Прогнозната стойност на обществената поръчка с предмет: „Доставка на работни обувки – прахо и искрозащитни за правоимащия персонал на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД” е в стойностния праг, определен в чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП, съгласно който възложителите прилагат процедурите по чл.18, ал.1, т.12 или т.13 от ЗОП, а именно: публично състезание или чрез пряко договаряне. Процедурата на пряко договаряне е приложима при наличието на основанията по чл.79, ал.1, т.3 и т.5-9от ЗОП или тези на посочените в чл.182 от ЗОП. В настощия случай тези основания не са налице, поради което следва да се възложи обществена поръчка посредством публично състезание. С оглед предвидената в закона оперативна самостоятелност, като преценява предмета на поръчката (тъй като става въпрос за два типа работни обувки), Възложителят счита, че обособяването на отделни позиции не е необходимо. Обемът (общ брой чифтове) на необходимите обувки не налага разделяне на поръчката на отделни позиции.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

На основание чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП, решението подлежи на обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията в 10 дневен срок, считано от изтичане на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

23.10.2018 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

инж.Любомир Симеонов Илиев

VIII.2) Длъжност

Управител на "БДЖ - Товарни превози" ЕООД