00579-2018-0006

BG-с.Струмяни:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

2. Строителство на сгради и съоръжения


Решение номер ОП-14(1) от дата 23.10.2018 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000024713

BG413, Община Струмяни, с.Струмяни, пл. 7 - ми Април № 1, За: Василка Панкова, България 2825, с.Струмяни, Тел.: 07434 3108, E-mail: strumyani_oba@yahoo.com, Факс: 07434 3105

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.strumyani.org.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.strumyani.org/subsection-43-profil_na_kupuvachazo.html.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: Правно основание

Чл. 73, ал. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Изпълнение на инженеринг (изготвяне на работен проект, изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор) за обект: „Изграждане на четири центъра за грижа за лица с психични разстройства на територията на община Струмяни“

IV.2) Обект на поръчката
Строителство
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

В настоящата обществена поръчка се предвижда извършва проектиране, ново строителство и авторски надзор на 4бр. центрове за грижа за лица с психични разстройства (ЦГЛПР) с капацитет 15 души, вкл. вертикална планировка. Четирите сгради ще бъдат построени на терен публична общинска собственост в УПИ I, кв. 24 в регулационните граници на с. Каменица, чието местоположение е съгласувано с писмо № 08-1761/17.08.2018г., издадено от МТСП. Изпълнителят на инженеринг следва да изготви инвестиционен проект, на фаза работен проект за строителство на 4бр. ЦГЛПР, находящи се в село Каменица, съгласно Наредба №4 за обхват и съдържанието на инвестиционните проекти, вкл. ЕЕ. РП ще бъде съгласуван и одобрен от главния архитект на общината и ще послужи за издаване на разрешение за строеж. Всеки от центровете трябва да отговаря на градоустройствени и ситуационни изисквания, на основни композиционни и функционални изисквания, на изисквания по отношение на помещения и площи в сградите, посочени в методологията на МТСП и техническите спецификации по настоящата обществена поръчка. Индикативната минимална обща разгъната-застроена площ (РЗП) на всяка от сградите е в размер на 360 м2. По време на строителството избраният изпълнител, чрез проектантите по съответните части на инвестиционния проект ще изпълнява авторски надзор по чл. 162 от ЗУТ. Предписанията на проектанта, свързани с авторското му право, за точното спазване на изработения от него инвестиционен проект ще се вписват в заповедната книга и са задължителни за останалите участници в строителството. Проектантът носи отговорност за проектирането на строежа в съответствие с предвижданията на подробния устройствен план, изискванията на чл. 169, ал. 1 и 3, както и с изискванията за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. В изпълнение на задълженията си проектантът има право на свободен достъп до строежа, строителните книжа, заповедната книга и актовете и протоколите, съставени по време на строителството. Проектантът ще носи отговорност за всички свои действия при упражняване на авторския надзор по време на строителството.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

ДА

Критериите, свързани с опазване на околната среда присъстват в: (бр.)
Техническата спецификация:

1

Критериите за подбор:

1

Показателите за оценка на офертите:

1

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

ДА

Идентификация на проекта

Настоящата обществена поръчка ще се финансира по Оперативна програма "Региони в растеж".

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Предметът на обществената поръчка е еднороден и предвидените дейности са взаимно свързани.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 1628570 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Основанието за провеждане на процедурата е необходимост от изпълнение на инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) за обект: „Изграждане на четири центъра за грижа за лица с психични разстройства на територията на община Струмяни“. Съгласно разпоредбата на чл. 20, ал. 1, т. 1, б."а" от ЗОП, когато планираната за провеждане поръчка за строителство е на стойност равна или по-висока от 5 000 000 лв. без вкл. ДДС, Възложителят провежда някоя от предвидените в чл. 18, ал. 1, т. 1-11 на ЗОП процедури. В настоящия случай, прогнозната стойност на обществената поръчка е в размер на 1 628 570.00 (един милион шестотин двадесет и осем хиляди петстотин и седемдесет лева) лева без ДДС. Прогнозната стойност на обществената поръчка е под прага, определен с чл. 20, ал. 1, т. 1, буква „а“ от ЗОП, но поради това, че възложителят е възлагал и други поръчки за строителство не са налице условия за провеждане на друга процедура, освен открита. Предвид обстоятелството, че не са налице условията за провеждане на състезателен диалог или някоя от процедурите на договаряне, безспорно е налице възможност и условия обществената поръчка да бъде възложена по предвидения в ЗОП ред за провеждане на открита процедура. Провеждането на предвидената в ЗОП открита процедура гарантира в най-голяма степен публичността на възлагане изпълнението на поръчката, респ. прозрачността при разходването на финансовите средства по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

Възложителят предвижда договорът по настоящата обществена поръчка да се сключи под условие, в съответствие с чл. 114 от ЗОП. Възложителят при откриване на процедурата не е осигурил финансиране, поради тази причина е предвидил клауза за отложено изпълнение на договора за обществена поръчка.

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл. 196, ал. 1 от ЗОП на обжалване подлежи всяко решение на възложителите по процедура за възлагане на обществена поръчка. Съгласно разпоредбата на чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

23.10.2018 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Емил Димитров Илиев

VIII.2) Длъжност

Кмет на община Струмяни