Версия за печат

00714-2018-0011

BG-Варна:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

47. Медицина


Решение номер 32 от дата 19.10.2018 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000090065

BG331, Специализирана болница по акушерство и гинекология за активно лечение проф. д-р Димитър Стаматов-Варна ЕООД, гр. Варна, бул. Цар Освободител 150, За: Татяна Хинева, България 9000, Варна, Тел.: 052 613797, E-mail: ag_varna@abv.bg, Факс: 052 613797

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.agvarna.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.agvarna.bg/?q=page&idd=index.

I.2) Вид на възложителя

Друг: Представляващ лечебно заведение, съгласно чл. 5, ал. 2, т. 16 от ЗОП

I.3) Основна дейност

Здравеопазване


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без предварително обявление


IІI: Правно основание

Чл. 79, ал. 1, т. 2 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Периодични доставки на медицински консумативи за нуждите на СБАГАЛ Проф.д-р Д. Стаматов-Варна ЕООД - гр. Варна - договаряне без предварително обявление на основание чл. 79 ал. 1 т. 2 от ЗОП

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Настоящата обществена поръчка обхваща периодични доставки на медицински консумативи за нуждите на "СБАГАЛ Проф. д-р Д. Стаматов-Варна" ЕООД след предварителна писмена заявка от страна на възложителя, за период от 12 месеца. Предметът на обществената поръчка е обособен в 3 обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 Спринцовка и сонда за неонатално отделение с две номенклатурни единици: 1. Спринцовка 50сс двусъставна разграфена до 50сс - луер- лок , центричен конус за перфузор - 24 000 бр. и 2. Сонда за хранене № 4 съвместима с 50сс. спринцовка двусъставна разграфена до 50сс. центричен конус - перфузор-10 000 бр.,; Обособена позиция № 2 Неонатални ендотрахиални тръби с 4 номенклатурни единици: 1. Неонатални ендотрахеални тръби № 2 - прозрачни, без балон, рентгено позитивни,с атравматичен маркиран чашковиден връх,градуирани,без латекс-300 бр., 2. Неонатални ендотрахеални тръби № 2.5 прозрачни, без балон, рентгено позитивни,с атравматичен маркиран чашковиден връх,градуирани,без латекс-300 бр., 3. Неонатални ендотрахеални тръби № 3 прозрачни, без балон, рентгено позитивни,с атравматичен маркиран чашковиден връх,градуирани,без латекс-300 бр. и 4.Неонатални ендотрахеални тръби № 3.5 прозрачни, без балон, рентгено позитивни,с атравматичен маркиран чашковиден връх,градуирани,без латекс-200бр. и Обособена позиция № 3 Калъф за видео камера, операционни сетове, микуличи с 5 номенклатурни единици: 1. Калъф за видео камера, 13х235 см., телескопичен-150бр., 2. Гинекологичен лапароскопски сет-126бр., 3. Сет за цезарово сечение-1200бр., 4. Сет за родилна зала с калцуни-360бр. и 5.Микулич 40/30 см 4 дипли, нетъкан текстил с РКН, с дръжка мин. Тегло 35 гр/кв.м.-2000бр. Подробно описание на стоките по обособените позиции и включените ном. единици, в т.ч.относно качество, количество и други специфични изисквания, както и изискванията за представяне на мостри, е предоставено в Поканата до определените от Възложителя участници - Раздел "Технически спецификации. Допълнителни изисквания" и документацията към нея. Всички обособени позиции са от типа "затворена позиция", като участниците следва задължително да оферират доставката на консумативите по всички номенклатурни единици, включени в позицията.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 68057.9 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

ДА

Обща стойност на поръчката, част от която се възлага с настоящата процедура:
Стойност, без да се включва ДДС: 362493.06 BGN
Списък на останалите процедури с кратко описание на техния предмет

1. Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20 ал. 3 от ЗОП с предмет: Периодични доставки на реактиви и медицински консумативи за нуждите на клинична лаборатория при "СБАГАЛ Проф. д-р Димитър Стаматов - Варна” ЕООД 2. Договори за доставка на реактиви и консумативи за нуждите на Лаборатория по Микробиология, сключени при условията на директно възлагане в съответствие с разпоредбата на чл. 20 ал. 4 т. 3 във връзка с чл. 20 ал. 5 от ЗОП 3. Договори за доставка на реактиви и консумативи за нуждите на Отделение по Обща и Клинична патология, сключени при условията на директно възлагане в съответствие с разпоредбата на чл. 20 ал. 4 т. 3 във връзка с чл. 20 ал. 5 от ЗОП; 4. Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с уникален номер в РОП 00714-2018-0001 с предмет: "Периодични доставки на медицински консумативи за нуждите на СБАГАЛ Проф.д-р Д. Стаматов-Варна ЕООД - гр. Варна". 5. Процедура на договаряне без предварително обявление с предмет "Периодични доставки на медицински консумативи за нуждите на СБАГАЛ Проф.д-р Д. Стаматов-Варна ЕООД - гр. Варна - договаряне без предварително обявление на основание чл. 79 ал. 1 т. 1 от ЗОП", открита с Решение № 31/19.10.2018 г., включваща 2 обособени позиции, подробно описани в решението за откриване на процедурата.


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

С решение № 3/15.02.18 г. е била обявена открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет Периодични доставки на медицински консумативи за нуждите на СБАГАЛ Проф.д-р Д. Стаматов-Варна ЕООД - гр. Варна, обособена в 22 обособени позиции - отворени и затворени, като по обособените позиции, означени като "затворени" участниците е следвало да оферират доставка на стоките по всички номенклатури от съответната позиция, а по тези, означени като "отворени", участниците са имали възможност да оферират доставка на стоките по една, повече или по всички номенклатурни единици от съответната обособена позиция. С Решение № 25/14.8.18 г. на основание чл. 22 ал. 1 т. 8 от ЗОП вр. чл. 110 ал. 1 т. 7 от ЗОП, процедурата е била частично прекратена по отношение на Обособена позиция № 3 Спринцовка и сонда за неонатално отделение - затворена позиция; Обособена позиция № 15 Неонатални ендотрахиални тръби - затворена позиция и Обособена позиция № 20 Калъф за видео камера, операционни сетове,микуличи - затворена позиция, тъй като постъпилите оферти, които са отговаряли на предварително обявените от възложителя условия, са надвишавали финансовия ресурс, който Възложителят може да осигури. В решението за частично прекратяване на процедурата Възложителят е посочил и предложените най-ниски цени по прекратените на това основание обособени позиции в съответствие с изискването на чл. 110 ал. 3 от ЗОП. Решението за частично прекратяване на процедурата е влязло в сила. От изложеното по-горе се установява, че в случая са налице предпоставките на чл. 79 ал. 1 т. 2 от ЗОП за провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка чрез договаряне без предварително обявление по отношение на посочените по-горе обособени позиции, за които предходната открита процедура е била прекратена, като покани ще бъдат отправени до всички участници, чиито оферти в предходната открита процедура са отговаряли на изискванията на възложителя.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура по договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне

До СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД ЕИК 103267194 и ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ ООД ЕИК 115573932 - по Обособена позиция № 1: Спринцовка и сонда за неонатално отделение До АГАРТА-ЦМ ЕООД ЕИК 121096923 и ДЪЧМЕД ИНТЕРНЕШАНЪЛ ЕООД ЕИК 130928543 - по Обособена позиция № 2: Неонатални ендотрахиални тръби До БУЛМАР-МЛ ООД ЕИК 131148628 - по Обособена позиция № 3 Калъф за видео камера, операционни сетове, микуличи.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Открита с решение №: 3 от 15.02.2018 г. 
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: 00714-2018-0001

VI: Одобрявам

поканата за участие
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

Съгласно разпоредбата на чл. 110 ал.3 от ЗОП в случаите, в които процедурата на договаряне без предварително обявление е открита на основание чл. 79 ал. 1 т. 2 от ЗОП във връзка с чл. 110 ал. 1 т. 7 от ЗОП, възложителят не може да сключва договор със същия предмет в рамките на същата година за цена, равна или по-голяма от най-ниската оферирана цена в предходно проведената открита процедура, посочена в решението за прекратяването й.

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл. 197 ал. 1 т. 5 б. "а" от ЗОП - в 10-дневен срок от публикуване на решението за откриване на процедурата

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

19.10.2018 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Емил Георгиев Ковачев

VIII.2) Длъжност

Управител на "СБАГАЛ Проф. д-р Д. Стаматов-Варна" ЕООД