00714-2018-0010

BG-Варна:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

47. Медицина


Решение номер 31 от дата 19.10.2018 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000090065

BG331, Специализирана болница по акушерство и гинекология за активно лечение проф. д-р Димитър Стаматов-Варна ЕООД, гр. Варна, бул. Цар Освободител 150, За: Татяна Хинева, България 9000, Варна, Тел.: 052 613797, E-mail: ag_varna@abv.bg, Факс: 052 613797

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.agvarna.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.agvarna.bg/?q=page&idd=index.

I.2) Вид на възложителя

Друг: Представляващ лечебно заведение, съгласно чл. 5, ал. 2, т. 16 от ЗОП

I.3) Основна дейност

Здравеопазване


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без предварително обявление


IІI: Правно основание

Чл. 79, ал. 1, т. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Периодични доставки на медицински консумативи за нуждите на СБАГАЛ Проф.д-р Д. Стаматов-Варна ЕООД - гр. Варна - договаряне без предварително обявление на основание чл. 79 ал. 1 т. 1 от ЗОП

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Настоящата обществена поръчка обхваща периодични доставки на медицински консумативи за нуждите на "СБАГАЛ Проф. д-р Д. Стаматов-Варна" ЕООД след предварителна писмена заявка от страна на възложителя, за период от 12 месеца. Предметът на обществената поръчка е обособен в две обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 Ендоскопски торбички с две номенклатурни единици: 1. Ендоскопска торбичка с размери 76/150мм-200мл. - 55 бр. и 2. Ендоскопска торбичка с размери 85/160мм-200мл.-170 бр. и Обособена позиция № 2 Пъпни клампи - Пъпни клампи (умбиликални) PVC без латекс и DEHP, плътност 1.14 g/cm3. - 4000 бр. По първата обособена позиция, включваща две номенклатурни единици, участниците могат да оферират доставка на стоките само по една или и по двете номенклатурни единици. По Обособена позиция № 2 - Пъпни клампи участниците задължително следва да предоставят мостра.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 11168.79 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

ДА

Обща стойност на поръчката, част от която се възлага с настоящата процедура:
Стойност, без да се включва ДДС: 362493.06 BGN
Списък на останалите процедури с кратко описание на техния предмет

1. Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20 ал. 3 от ЗОП с предмет: Периодични доставки на реактиви и медицински консумативи за нуждите на клинична лаборатория при "СБАГАЛ Проф. д-р Димитър Стаматов - Варна” ЕООД 2. Договори за доставка на реактиви и консумативи за нуждите на Лаборатория по Микробиология, сключени при условията на директно възлагане в съответствие с разпоредбата на чл. 20 ал. 4 т. 3 във връзка с чл. 20 ал. 5 от ЗОП 3. Договори за доставка на реактиви и консумативи за нуждите на Отделение по Обща и Клинична патология, сключени при условията на директно възлагане в съответствие с разпоредбата на чл. 20 ал. 4 т. 3 във връзка с чл. 20 ал. 5 от ЗОП; 4. Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с уникален номер в РОП 00714-2018-0001 с предмет: "Периодични доставки на медицински консумативи за нуждите на СБАГАЛ Проф.д-р Д. Стаматов-Варна ЕООД - гр. Варна".


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

С решение № 3/15.02.18 г. е била обявена открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет Периодични доставки на медицински консумативи за нуждите на СБАГАЛ Проф.д-р Д. Стаматов-Варна ЕООД - гр. Варна, обособена в 22 обособени позиции - отворени и затворени, като по обособените позиции, означени като "затворени" участниците е следвало да оферират доставка на стоките по всички номенклатури от съответната позиция, а по тези, означени като "отворени", участниците са имали възможност да оферират доставка на стоките по една, повече или по всички номенклатурни единици от съответната обособена позиция. С Решение № 25/14.8.18 г. на основание чл. 22 ал. 1 т. 8 от ЗОП вр. чл. 110 ал. 1 т. 1 и 2 от ЗОП, процедурата е била частично прекратена по отношение на Номенклатурна единица № 1: Ендоскопска торбичка с размери 76/150мм-200мл. и Номенклатурна единица № 2: Ендоскопска торбичка с размери 85/160мм-200мл от Обособена позиция № 19 Ендоскопски торбички -отворена позиция, както и по отношение на номенклатурна единица № 13: Пъпни клампи (умбиликални) PVC без латекс и DEHP, плътност 1.14 g/cm3 от Обособена позиция № 21: Разни консумативи, от които задължително следва да бъдат представени мостри-отворена позиция, подробно посочени в цитираното решение, тъй като по тези номеклатурни единици не е била подадена нито една оферта или всички подадени оферти не са отговаряли на предварително обявените от възложителя условия и са били неподходящи. Решението за частично прекратяване на процедурата е влязло в сила. Настоящата поръчка се открива при условия, идентични с тези на предходно проведената открита процедура. От изложеното по-горе се установява, че в случая са налице предпоставките на чл. 79 ал. 1 т. 1 от ЗОП за провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка чрез договаряне без предварително обявление по отношение на медицинските консумативи по номенклатурните единици, за които предходната открита процедура е била прекратена.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура по договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне

До БЛАГИ ООД ЕИК 201224163, "Б.БРАУН МЕДИКАЛ" ЕООД ЕИК 175016820 и ЕКОС-МЕДИКА ООД ЕИК 831029075 - по Обособена позиция № 1: Ендоскопски торбички До МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ ООД ЕИК 831641528 - по Обособена позиция № 2: Пъпни клампи

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Открита с решение №: 3 от 15.02.2018 г. 
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: 00714-2018-0001

VI: Одобрявам

поканата за участие
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл. 197 ал. 1 т. 5 б. "а" от ЗОП - в 10-дневен срок от публикуване на решението за откриване на процедурата

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

19.10.2018 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Емил Георгиев Ковачев

VIII.2) Длъжност

Управител на "СБАГАЛ Проф. д-р Д. Стаматов-Варна" ЕООД