Версия за печат

00267-2018-0109

BG-Пловдив:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

28. Енергетика


Решение номер 18РОП97 от дата 19.10.2018 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000471504

BG421, Община Пловдив, пл. Стефан Стамболов № 1, За: Антоанета Отонова - юрисконсулт в дирекция Обществени поръчки, България 4000, Пловдив, Тел.: 032 656726, E-mail: zop@plovdiv.bg, Факс: 032 660571

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.plovdiv.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без предварително обявление


IІI: Правно основание

Чл. 79, ал. 1, т. 3 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Доставка на гориво /природен газ/ до котелни инсталации на сгради - общинска собственост

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Доставка на природен газ за нуждите на ДК "Борис Христов", нахождащ се на адрес: гр. Пловдив, ул. "Гладстон № 15, и за нуждите на ОП "Чистота", нахождащо се на адрес: гр. Пловдив, ул. "Даме Груев" № 64А.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Предвид предмета на настоящата процедура, разделянето на обособени позиции не е целесъобразно.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 270833.33 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Налице е хипотезата на чл. 79, ал. 1, т. 3 б. "в" от Закона за обществените поръчки (ЗОП), която дава право на възложителите да възлагат обществени поръчки чрез процедура на договаряне без предварително обявление в случаите, когато поръчката може да бъде изпълнена само от определен изпълнител, поради наличие на изключителни права, придобити по силата на закон или на администативен акт. Съгласно чл. 39, ал. 1, т. 3 и т. 10 от Закона за енергетиката (ЗЕ), една от дейностите, подлежащи на лицензиране по този закон е разпределението на природен газ, както и снабдяването с природен газ от крайни снабдители. Юридическите лица, предлагащи тези услуги, следва да притежават валидна лицензия за разпределение на природен газ и снабдяване с природен газ от краен снабдител, издадена на основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗЕ от Комисията за енергийно и водно регулиране за съответната територия на страната (в случая за територията на гр. Пловдив). Съгласно разпоредбата на чл. 43, ал. 2, т. 1 и т. 2а от ЗЕ за една обособена територия се издава само една лицензия за разпределение на природен газ и за снабдяване с природен газ от крайни снабдители. За територията на гр. Пловдив, която е част от обособена територия Тракия, Комисията за енергийно и водно регулиране е издала лицензии за разпределение на природен газ и снабдяване с природен газ от краен снабдител на "Ситигаз България" ЕАД. Видно от Регистъра на издадените лицензии от Комисията за енергийно и водно регулиране "Ситигаз България" ЕАД, ЕИК 131285259, притежава лицензия № Л-209-08/03.10.2006г., касаеща дейността по разпределението на природен газ и лицензия № Л-209-12/27.04.2009г., касаеща дейността по снабдяване с природен газ от краен снабдител , и двете отнасящи се до обособената територия на регион Тракия, включваща и гр. Пловдив. Срокът на двете цитирани лицензии е до 20.09.2040г. С оглед гореизложеното и документите, общодостъпни на интеренет страницата на Комисията за енергийно и водно регулиране - http://www.dker.bg/ дружеството "Ситигаз България" ЕАД притежава необходимите от ЗЕ лицензии за разпределение на природен газ и обществено снабдяване с природен газ за обособената територия на гр. Пловдив (включена в регион Тракия) и следователно е носител на изключителни права за посочените дейности по разпределение и снабдяване с природен газ от краен снабдител, по смисъла на чл. 79, ал. 1, т. 3, б. "в" от ЗОП. Предвид изложеното, настоящата обществена поръчка не би могла да бъде възложена на друг изпълнител, поради това, че относно предмета й, "Ситигаз България" ЕАД притежава изключителни права по смисъла на чл. 79, ал. 1, т. 3 от ЗОП. Интернет адрес на общодостъпните доказателства (лицензии): http://www.dker.bg/bg/registri/litsenzii.html

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура по договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне

На основание чл. 65, ал. 1 от ППЗОП в процедурата на договаряне без предварително обявление за снабдяване с природен газ, Възложителят няма да прилага чл. 64, ал. 2 и ал. 3 от ППЗОП като договора ще бъде сключен с единственото дружество, притежаващо лицензии за разпределение на природен газ и снабдяване с природен газ от краен снабдител за територията на Община Пловдив, а именно "Ситигаз България" ЕАД, ЕИК 131285259, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. "Адам Мицкевич" № 4.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам


VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

На основание чл. 65, ал. 1 от ППЗОП Възложителят ще сключи договор със "Ситигаз България" ЕАД, ЕИК 131285259, след влизане в сила на решението за откриване на процедурата. При подписване на договора изпълнителят следва да представи документи по чл. 67, ал. 6 от ЗОП и декларация за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП. Договорът ще бъде сключен за срок от 5 (пет) години. Във връзка с осъществяване на контрол по процедурите на договаряне , на основание чл. 134 от ППЗОП доказателства за обстоятелствата, посочени в настоящото решение, няма да бъдат изпращани, тъй като същите са достъпни в електронен публичен безплатен регистър, поддържан от Комисията за енергийно и водно регулиране в интернет на адрес: http://www.dker.bg/bg/registri/litsenzii.html

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 5 от ЗОП, в 10-дневен срок от публикуването на настоящото решение.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

19.10.2018 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Розалин Петков Петков

VIII.2) Длъжност

Зам.кмет ОИЗЕУО и Възложител, съглано Заповед № 16ОА1356/07.06.2016г.