00856-2018-0003

BG-Търговище:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

-- Извън списъка


Решение номер 2080 от дата 16.10.2018 г. 

І: Възложител

Секторен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 835014989

BG334, Водоснабдяване и Канализация ООД Търговище, бул. 29-ти Януари №3, За: Гл.Юрисконсулт-Румяна Милушева, България 7700, Търговище, Тел.: 0601 61256, E-mail: rumiana.milusheva@abv.bg, Факс: 0601 67465

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.viktg.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://viktg.prozop.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20181016kHtS829168.

I.4) Основна дейност

Водоснабдяване


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна на работещите във "В и К" ООД Търговище - за общини: Търговище, Омуртаг, Антоново и Попово.

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна на работещите във "В и К" ООД Търговище - за общини: Търговище, Омуртаг, Антоново и Попово. Общият брой на работниците и служителите при "В и К" ООД Търговище, имащи право на ваучери за храна е 330 /чийто брой търпи промяна/, за период от 12 месеца, като стойността на ваучер за храна за един работник възлиза на 60.00 лв. месечно. Общата годишна прогнозна стойност на ваучерите за храна възлиза на 237 600.00 лева /чиято стойност ще се променя според общия брой на работниците/, като отпечатването и предоставянето им се извършва периодично по преценка на възложителя, ежемесечно по заявка, при следните задължителни условия от страна на Възложителя: Ваучерите следва да бъдат с номинали от 1, 2, 5 и 10 лева, във формат - книжка. Планираното количество на ваучерите с номинални стойности от 1, 2, 5 и 10 лева е както следва: - 3 300 /три хиляди и триста/ броя ваучери за месец; - 39 600 /тридесет и девет хиляди и шестстотин/ броя ваучери за 12 месеца.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Не е приложимо съгласно чл.178, ал.5 от ЗОП.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 237900 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Възложителят прилага процедура "публично състезание" по Закона за обществените поръчки (ЗОП), тъй като прогнозната стойност на обществената поръчка е в рамките на стойностните прагове за услуги по чл. 20, ал. 2, т. 2 от ЗОП.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл.197, ал.1, т.4 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

16.10.2018 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

инж.Явор Кирилов Миланов

VIII.2) Длъжност

Управител