Версия за печат

00447-2018-0004

BG-София:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

33. Комуникационна и компютърна техника


Решение номер PД-04-21 от дата 12.10.2018 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 131282355

BG411, Агенция по вписванията, район Слатина, ул. Елисавета Багряна 20, За: Антония Георгиева, България 1111, София, Тел.: 029486-181, E-mail: a.georgieva@registryagency.bg, Факс: 029486-194

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.registryagency.bg/bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.registryagency.bg/bg/profil-na-kupuvacha/protseduri/.

I.2) Вид на възложителя

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без предварително обявление


IІI: Правно основание

Чл. 79, ал. 1, т. 4 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Надграждане на съществуващите дискови масиви за съхранение на данни DELL EMC Unity 400”

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

„Надграждане на съществуващите дискови масиви за съхранение на данни DELL EMC Unity 400” 1. Предмет на обществената поръчка Предмет на обществената поръчка е „Надграждане на съществуващите дискови масиви за съхранение на данни DELL EMC Unity 400” необходими за спешното осигуряване на нуждите на съществуващите информационни системи в Агенция по вписванията. 2. Необходимост от възлагане на обществената поръчка Осигуряването на допълнителен дисков ресурс до 120 ТВ е във връзка с подсигуряване на продукционните бази на всички регистри необходимо за нормалното обезпечаване на регистрите както и осигуряване на една превенция относно предотвратяване на възможности от сривове по работоспособността на регистрите. 3. Изпълнението на поръчката трябва да осигури: 3.1. Дисково пространство до 120 ТВ за покриване на спешните нуждите на Агенция по вписванията за обезпечаване работата на регистрите и осигуряване на изпълнението на нормативно установени функции на възложителя. 3.2. Съдействие при монтирането на оборудването към съществуващите масиви за съхранение на данни

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Не е приложимо.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 190000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Агенция по вписванията (АВ) е засегната от започнало на 09.08.2018 г. последователно дефектиране на дискове от базата данни на Търговски регистър , поддържан от институцията съгласно Закона за Търговския регистър и Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (ЗТРРЮЛНЦ). Видно от констатациите на техническите лица, при кризисната ситуация дефектират 4 броя дискове, което на свой ред довежда до срив в операционната системата на посочения регистър, както и до заплаха от срив в базите данни на станалите регистри. Вследствие на аварията, предизвикана от дефектирала дискова група RAID от дисков масив за съхранение на данни Fujitsu Eternus DX8700, се ескалира пълен срив на базата данни, бекъпа и функционалностите на Търговския регистър. Възникналите проблеми водят до нарушаване на изпълнението на ключови за икономиката и националната сигурност нормативно установени дейности на възложителя, като за периода 09.08-27.08.2018 г. Търговският регистър не функционира. Към настоящия момент на масивите за съхранение на данни Dell EMC Unity 400 в ИЦ /Информационен център/ и РИЦ /Резервен информационен център/, имаме приблизително около 30ТВ свободно физическо дисково пространство в ИЦ и 20 ТБ свободно физическо дисково пространство в РИЦ. Това от своя страна е крайно недостатъчно, защото вследствие на ежедневните дейности и процеси свързани с работата, обслужването, надграждането на ИС /Информационните системи/ на всички регистри, свободното пространство намалява с много бързи темпове. Към момента, вследствие на седмичните архивни и резервни копия, както и заради реализацията на проекти свързани с надграждането, както на Търговския регистър, така и на Имотния регистър, съществуващото свободно физическо дисково пространство намалява с около 1.5ТВ на ден. Това означава, че в рамките на около 20 календарни дни дисковото пространство в ИЦ ще свърши, а в РИЦ това ще се случи в рамките на около 14 календарни дни. Това ще доведе до спиране на базите данни на регистрите и спирането на функционалностите предоставяни от регистрите, както и спиране на работа на цялата ИТ инфраструктура на Агенцията. За да се избегне спиране на работата на регистрите в рамките на следващите няколко седмици, АВ се нуждае спешно от осигуряването на минимум 120 ТВ допълнителен дисков ресурс. Най-ефективно от гледна точка на технология и разходване на бюджетни средства, това може да стане чрез надграждане на съществуващите масиви за съхранение за данни Dell EMC Unity 400 в ИЦ и РИЦ. На следващо място, във връзка с извършване на проверка от страна на компетентните държавни органи е указано да не се предприемат каквито и да е действия по заличаване на записи от информационните системи, до приключване на проверките, което допълнително натоварва наличните ресурси и е извън нормалния цикъл на съхранение на бази данни и води до блокиране на още 80 ТВ от наличния ресурс, налагащо осигуряване на допълнителните дискови масиви. Във връзка с гореизложеното, като най-спешна и неотложна мярка е необходимо незабавното осигуряване на допълнителен ресурс от 120 TB, поради безспорното препятстване на нормативно установени функции на възложителя и наличието на висок риск от последващо спиране функционирането на регистрите. В случая е необходимо специално да се подчертае, че спешната потребност от допълнително дисково пространство не е резултат от действия и бездействия на възложителя и не може да му бъде вменено във вина. Това се потвърждава от обективния факт, че към датата на първия срив на дисковите масиви той не е могъл и не е бил длъжен да знае, че такова събитие от изключителен характер предстои, респективно, че същото ще наложи спешно възлагане на поръчка за осигуряване на допълнително дисково пространство. Като потвърждение на това, че възложителят е положил дължима грижа да се подсигури срещу евентуални проблеми с поддържаните от него регистри, могат да се посочат и проведените от него процедури за възлагане на обществени поръчки...... Продължава в поле VІІ.1)

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура по договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне

„СИЕНСИС“ АД, ЕИК 121708078 Лице за контакт: Георги Димитров Телефон: +359 (2) 958 36 00 Факс: +359 (2) 958 30 36 Email: g.dimitrov@cnsys.bg „ССАРМ“ ЕООД, ЕИК 201231296 Лице за контакт: Николай Димчев Телефон: +359 2 474 43 03 Факс: +359 2 474 43 02 Email: ndimchev@ssarm.bg „Парафлоу Комуникейшънс“ООД, ЕИК 831913775 Лице за контакт: Гено Генов Телефон: +359 2 960 42 00 Факс: +359 2 960 42 18 Email: ggenov@paraflow.bg „Телелинк бизнес сървисис“ ЕАД, ЕИК 130545438 Лице за контакт: Иван Житянов Телефон: +359 2 970 45 52 Факс: +359 2 970 45 00 Email: ivan.zhitiyanov@telelink.com

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

поканата за участие

VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

Във връзка с гореизложеното може обосновано да се твърди, че възложителят е предприел мерки за осигуряване на допълнителен ресурс, но кризисните събития, реализирали се след срива от 09.08.2018 г. са от мащаб, който надхвърля обезпечените резерви, планирани при обичайно развитие на рисковете за поддържаните от него регистри, като всяко отлагане на доставката е свързано със значими рискове от последващо блокиране на търговския оборот в страната.

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно разпоредбата на чл. 197, ал. 1, т. 5 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

12.10.2018 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Николай Георгиев Генсузов

VIII.2) Длъжност

За изпълнителен директор на Агенция по вписванията, съгл. Заповед №РД-01-400/10.10.2018 г.