Версия за печат

00579-2018-0005

BG-с.Струмяни:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

-- Извън списъка


Решение номер ОП-12(1) от дата 12.10.2018 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000024713

BG413, Община Струмяни, с.Струмяни, пл. 7 - ми Април № 1, За: Василка Панкова, България 2825, с.Струмяни, Тел.: 07434 3108, E-mail: strumyani_oba@yahoo.com, Факс: 07434 3105

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.strumyani.org.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.strumyani.org/subsection-43-profil_na_kupuvachazo.html.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: Правно основание

Чл. 73, ал. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Доставка на оборудване и обзавеждане за нуждите на Детска градина „Патиланци“, с. Микрево, община Струмяни“

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Настоящата обществена поръчка предвижда доставки на: Обособена позиция № 1: „Доставка на професионално кухненско оборудване“ - Комбинирана печка – 2 бр., Електрическа фурна – 1 бр., Фризер – 1 бр., Хладилен шкаф с 2 плътни врати – 2 бр., Хладилен шкаф с 1 плътна врата – 2 бр., Картофобелачка – 1 бр., Зеленчукорезачка – 1 бр., Планетарен миксер– 1 бр., Пасатор – 1 бр., Голям стерилизатор – 1 бр., Стерилизатор – 120л.- 5 бр., Работна маса– 2 бр., Колички за сервиране– 5 бр., Стелаж - Метален с размери 1500/600/3000 мм – 2 бр., Стелаж - Метален с размери 2850/400/3000 мм – 2 бр., Стелаж - Метален с размери 2850/600/3000 мм – 2 бр.. Обособена позиция № 2: „Доставка на професионално оборудване за пералня“ - Професионална перална машина– 1 бр., Сушилня– 1 бр., Професионална дъска за гладене – 1 бр., Стелажи за готово пране– 3 бр., Сушилки за дрехи – 5 бр.. Обособена позиция № 3: „Доставка на мебели и уреди за спорт“ - Шкаф – легло двоен – 49 бр., Единично детско легло – 24 бр., Масички– 30 бр., Столчета с височина на седалката 30 сантиметра– 100 бр. , Столчета с височина на седалката 23 сантиметра – 20 бр., Столчета -пластмасови от масивна пластмаса – 80 бр., Пейка с облегалка и меко покритие – 20 бр. , Детски секции – 5 бр., Детски кът – 5 бр., Преносим подиум – 1 бр., Пейка за съблекалня – 4 бр., Шкафчета за съблекални – 12 бр. , Табло за баскетбол – 2 бр., Тенис на маса – 1 бр., Гимнастически дюшек – 40 бр., Трамплин/ батут – 1 бр., Шведска стена – 6 бр. , Скамейка – 10 бр., Успоредка – 1 бр.. Обособена позиция № 4: „Доставка на техническо оборудване“ - Заседателна маса – 1 бр., Офис стол – 1 бр., Стол заседателен – 14 бр., Контейнер с чекмеджета – 1 бр., Секция – 2 бр., Преносим компютър – 5 бр., Мултифункционално устройство (скенер с принтер) – 2 бр., Принтер – 1 бр., Телевизори – 5 бр., Мултимедия – 1 бр., Интерактивна дъска (мултимедиен пакет) – 1 бр., CD уредба – 5 бр., Офис бюро – 10 бр.. Обособена позиция № 5: „Доставка на детски съоръжения“ - Доставка и монтаж на пясъчник – 3 бр., Доставка и монтаж на пясъчник с навес – 1 бр., Доставка и монтаж на детско игрално съоръжение клатушка – 10 бр., Доставка и монтаж на пергола с пейки – 5 бр., Доставка и монтаж на кошче за отпадъци – 5 бр., Доставка и монтаж на беседка – 1 бр., Доставка и монтаж на комбинирано детско съоръжение - Детска къщичка и тераса – 1 бр., Доставка и монтаж на комбинирано детско съоръжение - Детска къщичка с пързалка от 100 см. – 1 бр., Доставка и монтаж на комбинирано детско съоръжение - Детска къщичка със стена с прозорец и две допълнителни тераси – 1 бр., Доставка и монтаж на комбинирано детско съоръжение - Детска къщичка с тераса и спираловидна пързалка от 150 см. – 1 бр.,Доставка и монтаж на комбинирано детско съоръжение - Кула с покрив и кула със сенник – 1 бр., Доставка и монтаж на дървено "Мостче" с парапет – 1 бр..

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

ДА

Идентификация на проекта

Настоящата обществена поръчка се финансира по „Програма за развитие на селските райони 2014-2020“. Финансирането е осигурено по договор между община Струмяни и Държавен фонд „Земеделие“ № 01/07/2/0/00816/13.12.2017г. за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 197861.01 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Основанието за провеждане на процедурата е необходимост от доставка на оборудване и обзавеждане за нуждите на Детска градина „Патиланци“, с. Микрево, община Струмяни. Възложител на настоящата процедура е Кметът на община Струмяни, в изпълнение на сключен на 13.12.2017 г. административен договор № 01/07/2/0/00816 за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. По административният договор община Струмяни е бенефициент. Съгласно разпоредбата на чл. 20, ал. 1, т. 1, б. "б" от ЗОП, когато планираната за провеждане поръчка за доставка е на стойност равна или по-висока от 264 033 лв. без вкл. ДДС, Възложителят провежда някоя от предвидените в чл. 18, ал. 1, т. 1-11 на ЗОП процедури. Поради фактът, че Възложителя е обявявал и други процедури със сходен предмет, вида на процедурата следва да е открита. В настоящия случай, прогнозната стойност на обществената поръчка е в размер на 197 861.01 (сто деветдесет и седем хиляди осемстотин шестдесет и един лева и една стотинка) лева без ДДС и 237 433.21 (двеста тридесет и седем хиляди четиристотин тридесет и три лева и двадесет и една стотинки) лева с ДДС. Предвид обстоятелството, че не са налице условията за провеждане на състезателен диалог или някоя от процедурите на договаряне, безспорно е налице възможност и условия обществената поръчка да бъде възложена по предвидения в ЗОП ред за провеждане на открита процедура. Провеждането на предвидената в ЗОП открита процедура гарантира в най-голяма степен публичността на възлагане изпълнението на поръчката, респ. прозрачността при разходването на финансовите средства по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл. 196, ал. 1 от ЗОП на обжалване подлежи всяко решение на възложителите по процедура за възлагане на обществена поръчка. Съгласно разпоредбата на чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

12.10.2018 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Емил Димитров Илиев

VIII.2) Длъжност

Кмет на община Струмяни