00254-2018-0029

BG-Рудозем:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

10. Инженерство, профил Пътно/транспортно строителство


Решение номер 433 от дата 09.10.2018 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000615075

BG424, Община Рудозем, бул. България №15, За: Красимира Кубинска-Директор на дирекция ПНООПОКЗ и СД, България 4960, Рудозем, Тел.: 0306-9919, E-mail: ob.rudozem@gmail.com, Факс: 0306-9141

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.rudozem.bg/bg..

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.rudozem.bg/bg/auctions/asdas-3.html.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Строителен надзор по проект „Реконструкция и рехабилитация на общинска пътна мрежа на територията на община Рудозем”, в изпълнение на проект на община Рудозем, финансиран по подмярка 7.2 от мярка 7 от ПРСР 2014-2020“

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Предметът на поръчката е извършване на строителен надзор по проект „Реконструкция и рехабилитация на общинска пътна мрежа на територията на община Рудозем”, който включва четири обекта: - Обект № 1 „Реконструкция и рехабилитация на път SML1214/II86, Рудозем – граница Гърция/- Чепинци – махала Мамиевска” - Обект № 2 „Реконструкция на път SML 3218/II86, Средногорци – Рудозем /- Боево от км 0+000 до км 3+951” - Обект № 3 „Реконструкция на път SML 3217/II86, Рудозем – граница Гърция/- с. Бреза от км 0+000 до км 3+500” - Обект № 4 „Рехабилитация на път SML 2211/II86, Рудозем – граница Гърция/- Грамаде – Оглед”. В изпълнение на своите задължения Изпълнителят упражнява строителния надзор върху строежите чрез екип от правоспособни физически лица с доказан професионален опит и технически компетентности, необходими за осъществяване на дейностите за упражняване на строителен надзор. Екипът трябва да отговаря на изискванията на чл. 166, ал. 2 от ЗУТ. Изпълнителят следва изискванията на чл. 168 от ЗУТ. При изпълнение на задълженията си по настоящата обществена поръчка, изпълнителят следва да спазва изискванията на: • Закон за обществените поръчки и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане; • Закон за устройство на територията и актовете по прилагането му; • Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите. • Наредба № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България (Обн., ДВ., бр. 14 от 20 февруари 2015 г.) в сила от 01.05.2015 г. • Всяка друга относима нормативна уредба по изпълнение на дейностите, предмет на настоящата поръчка. Изпълнителят следва да съгласува с Възложителя всяко свое решение и/или предписание и/или съгласие за извършване на работи, водещи до промяна в количествено-стойностните сметки за осъществяваните СМР. Подробно описание се съдържа в приложената към документация Техническа спецификация.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

ДА

Идентификация на проекта

Договор № 21/07/2/0/00514 от 02.03.2018г., подписан между община Рудозем и Държавен фонд „Земеделие” за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Възложителят открива настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка на основание чл. 20, ал. 2, т. 2, във връзка с 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП. Съгл. чл. 178, ал. 5 от ЗОП, Възложителят не е длъжен да мотивира в обявлението невъзможността за разделяне на обособени позиции на поръчка, която е за доставки или услуги.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 83018.86 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Възложителят обявява настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка на основание чл. 18, ал. 1, т. 12 от Закон за обществените поръчки (ЗОП). За определяне на реда на възлагане са съобразени изискванията по чл. 21 от ЗОП, както и стойностите на предстоящи за възлагане поръчки с идентичен предмет, чиято обща стойност попада в прага по чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП. Посочените обстоятелства обуславят провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка чрез "публично състезание“.Провеждането на избраният вид процедура осигурява максимална публичност, защитава обществения интерес и едновременно с това има за цел да насърчи конкуренцията, като създаде равни условия и прозрачност при участие в процедурата, респ. прозрачността при разходването на финансовите средства, каквато несъмнено е една от водещите цели на при прилагането на ЗОП от страна на възложителя на обществената поръчка и едновременно с това законосъобразното и целесъобразно разходване на средства.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Жалба може да се подава в 10-дневен срок от: 1. изтичането на срока по чл. 179 от ЗОП - срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или за допълнителна информация; 2. в случаите по чл. 196, ал. 5 от ЗОП - уведомяване за съответното действие, а ако лицето не е уведомено - от датата, на която е изтекъл срокът за извършване на съответното действие.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

09.10.2018 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Румен Венциславов Пехливанов

VIII.2) Длъжност

Кмет на община Рудозем