00267-2018-0104

BG-Пловдив:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

2. Строителство на сгради и съоръжения


Решение номер 18РОП93 от дата 08.10.2018 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000471504

BG421, Община Пловдив, пл. Стефан Стамболов №1, За: Бояна Бояджиева- юрист, България 4000, Пловдив, Тел.: 00359 32656800, E-mail: todor_todorov@plovdiv.bg, Факс: 00359 32660571

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://www.plovdiv.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: Правно основание

Чл. 73, ал. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Извършване на СМР на ДЦЛУТМУ в Община Пловдив“ по проект BG05M9OP001-2.008-0001 „Създаване на Дневен център за подкрепа на лица с увреждания, включително с тежки множествени увреждания в град Пловдив“.

IV.2) Обект на поръчката
Строителство
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Предметът на настоящата обществена поръчка е строителство –ремонт на първи етаж от сградата на бившия Дом за деца, лишени от родителска грижа "Рада Киркович" (ДДЛРГ), съставляващ сграда с идентификатор 65784.518.457.1 по кадастралната карта на град Пловдив, находяща се в УПИ I-518.457- образование и здравеопазване от кв. 176 по плана на Втора градска част – гр. Пловдив, с административен адрес: гр. Пловдив, ул. "Димитър Цончев" №11.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

ДА

Идентификация на проекта

Проект № BG05М9OP001-2.008-0001 „Създаване на Дневен център за подкрепа на лица с увреждания, включително с тежки множествени увреждания в град Пловдив“, по ОП РЧР 2014-2020г., по Приоритетна ос №2 "Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване", съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд.

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Настоящата обществена поръчка не е разделена на обособени позиции, тъй като предметът й е неделим- той следва да бъде изпълнен от един изпълнител, след одобряването на представена от него цялостна концепция за изпълнение. Възлагането на поръчката на повече от един изпълнител би било нецелесъобразно.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 331254.17 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

На основание чл. 73, ал. 1 от ЗОП- При възлагане на общесвтени поръчки публичните възложители могат да избират свободно открита или ограничена процедура.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

08.10.2018 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

ГЕОРГИ ПЕТРОВ ТИТЮКОВ

VIII.2) Длъжност

Зам.-кмет СМДСП при Община Пловдив, възложител съгласно Заповед №18ОА1686/26.07.2018г.