Версия за печат

00272-2018-0007

BG-С.РУЖИНЦИ:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

2. Строителство на сгради и съоръжения


Решение номер 661 от дата 05.10.2018 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000159682

BG311, ОБЩИНА РУЖИНЦИ, С.РУЖИНЦИ, УЛ. ГЕОРГИ ДИМИТРОВ №31, За: ЕВТИМ ЕВТИМОВ, България 3930, С.РУЖИНЦИ, Тел.: 09324 2283, E-mail: rujinci@abv.bg, Факс: 09324 2604

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://obshtina-ruzhintsi.com/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://obshtina-ruzhintsi.com/обществени-поръчки/84-инженеринг-проектиране,-упражняване-на-авторски-надзор-и-изпълнение-на-смр.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Изпълнение на инженеринг- проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР на обект „Реконструкция и промяна предназначение на двуетажна масивна сграда- общинска собственост за Център за настаняване от семеен тип за пълноленти лица с деменция” в УПИ ІV- 96, кв.19, с.Плешивец, общ.Ружинци, обл.Видин”

IV.2) Обект на поръчката
Строителство
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Настоящата обществена поръчка се отнася за изпълнение на инженеринг, съгласно изискванията на Раздел IV от документацията за участие, включващ: • Разработване на технически проект за нуждите на обновяването, следва да бъдат изготвени съгласно ЗУТ; Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и друга свързана подзаконова нормативна уредба по приложимите части; • Изпълнение на СМР за реконструкция и промяна предназначение в съответствие с част трета „Строителство“ от ЗУТ; • Осъществяване на авторски надзор от проектантите на отделните части на технически проект, с което се гарантира точното изпълнение на проекта, спазване на архитектурните, технологичните и строителните правила и норми, както и подготовка та на проектната документация за въвеждане на обекта в експлоатация.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

В съответствие с чл. 46, ал. 1 от ЗОП, Възложителят е преценил възможността за разделянето на обществената поръчка на обособени позиции. Съгласно § 29 от ДР на ЗОП, „обособена позиция" е такава част от предмета на обществената поръчка, която въпреки че може да бъде самостоятелен предмет на обществена поръчка, е систематично свързана с другите позиции от предмета на обществената поръчка. След обстойна и внимателна преценка е установено, че настоящата обществена поръчка се отнася до изпълнението на инженеринг, като обектът на изпълнение е само един. Разделянето на поръчката на обособени позиции не би могло да бъде мотивирано, нито от гледна точка на дейностите, нито от гледна точка на различни обекти. С оглед на обстоятелството, че се предвижда инженеринга да бъде осъществен на едно и също място – двуетажна масивна сграда- общинска собственост за Център за настаняване от семеен тип за пълноленти лица с деменция” в УПИ ІV- 96, кв.19, с.Плешивец, общ.Ружинци, обл.Видин, наличието на екипи на различни изпълнители би затруднило осъществяването на планирания инженеринг. Изпълнението на инженеринга в обхвата на обществената поръчка е обективно неделим процес - в обхвата на строежа са включени територии, взаимообвързани в общо функционално пространство. С изготвянето на общо задание, Възложителят се е стремил да постигне обща визия и функционалност с оглед на бъдещата експлоатация, което е постижимо ако изпълнението се извършва от един изпълнител. С оглед на горепосоченото Възложителят е преценил, че разделянето на обществената поръчка на обособени позиции е нецелесъобразно.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 45739.17 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Съгласно разпоредбата на чл. 20, ал. 2, т. 1 от ЗОП, когато планираната за провеждане поръчка за строителство е на стойност от 270 000 лв. без вкл. ДДС до 5 000 000 лв. без вкл. ДДС, Възложителят провежда някоя от процедурите по т. 12 или 13 на чл. 18, ал. 1 от ЗОП. В настоящият случай, прогнозната стойност на обществената поръчка е в размер на 45739.17 лева без вкл. ДДС и след съобразяване на обстоятелството за планирани обществени поръчки и обявени в рамките на предходните дванадесет месеца, от датата на откриване на процедурата със същия или сходен предмет е налице възможност и условия обществената поръчка да бъде възложена по предвидения в ЗОП ред за провеждане на публично състезание. Провеждането на предвиденото в ЗОП публично състезание гарантира в най-голяма степен публичността на възлагане изпълнението на поръчката, респ. прозрачността при разходването на публични средства. С цел да се осигури максимална публичност, респективно да се постигнат и най-добрите за Възложителя условия, настоящата обществена поръчка се възлага именно по посочения вид процедура. Посредством тази процедура се цели и защитаване на обществения интерес, като се насърчи конкуренцията и са създадат равни условия и прозрачност при провеждане на процедурата.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

В 10-дневен срок от настъпване на обстоятелствата по чл. 197, ал. 1, т. 1 и ал. 2 ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

05.10.2018 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Александър Иванов Александров

VIII.2) Длъжност

Кмет община Ружинци