Версия за печат

00833-2018-0014

BG-София:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

-- Извън списъка


Решение номер ВСС-12020 от дата 05.10.2018 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 121513231

BG411, Висш съдебен съвет, ул. Екзарх Йосиф №12, За: Владимир Димитров, България 1000, София, Тел.: 0885 203707, E-mail: v.dimitrov@vss.justice.bg, Факс: 02 9807632

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://profile-op.vss.justice.bg/?q=page&idd=index.

Адрес на профила на купувача (URL): http://profile-op.vss.justice.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20181004DJiB3025862.

I.2) Вид на възложителя

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Друг: Съдебна власт


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без предварително обявление


IІI: Правно основание

Чл. 79, ал. 1, т. 7 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

“Доставка на гориво за отопление за органите на съдебната власт”

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Обект на обществената поръчка е доставката, чрез покупка на гориво за отопление - газьол за промишлени и комунални цели /ГПКЦ/ със съдържание на сяра – до 0,1%, с шифър по ЕКП 2133420011 от листата на производителя „Лукойл Нефтохим Бургас“, необходимо за отопление на сградите на съдебната власт, по приложен списък на обекти, подлежащи на зареждане с гориво за отопление. Прогнозно количество: 432 257 ,00 литра ±15%. Количеството е прогнозно и не задължава Възложителя да го закупи в пълен обем.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Разделянето на предмета на поръчката на отделни обособени позиции е нецелесъобразно поради следните съображения: 1. Стоката, предмет на доставка, е еднородна и възлагането й на различни доставчици неоправдано би затруднило обслужването на сградите на съдебната власт, посочени в Списък - Приложение № 1, с оглед осигуряване отоплението им през настъпващия есенно-зимен сезон. 2. Съгласно нормативно установените изисквания, сделката е с предмет доставка на стока, която се търгува на стоковата борса.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 666395.83 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Съгласно чл. 79, ал. 1, т. 7 от ЗОП публичните възложители могат да прилагат процедура на договаряне без предварително обявление, когато предмет на поръчката е доставка на стока, която се търгува на стокова борса, съгласно списък, одобрен с акт на Министерския съвет по предложение на министъра на финансите. Предмет на настоящата поръчка е доставка на стоки (газьол за промишлени и комунални цели /ГПКЦ/ със CPV код - 09134000), които се търгуват на стокова борса и попадат в обхвата на одобрения с Постановление №191 на Министерския съвет от 29.07.2016г. (ДВ, бр. 61 от 2016г.) списък на стоките по чл. 79, ал. 1, т. 7 от Закона за обществените поръчки, допълнен с Постановление №347 на Министерския съвет от 08.12.2016г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2016г. Съгласно чл. 79, ал. 4 от ЗОП в случаите на ал. 1, т. 7 от същата разпоредба договорът се сключва по правилата на съответната борса.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам


VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 5 от ЗОП жалба срещу решението за откриване на процедурата може да се подава в 10-дневен срок от публикуването му. На обжалване подлежат и действия или бездействия на възложителя, с които се възпрепятства достъпът или участието на лица в процедурата, като жалба може да се подава в 10-дневен срок от уведомяване за съответното действие, а ако лицето не е уведомено – от датата, на която е изтекъл срокът за извършване на съответното действие.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

05.10.2018 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Боян Георгиев Магдалинчев

VIII.2) Длъжност

Представляващ ВСС (на основание решение на КБФ по протокол №32/10.09.2018г.)