Версия за печат

00267-2018-0102

BG-Пловдив:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

2. Строителство на сгради и съоръжения


Решение номер 18РОП91 от дата 05.10.2018 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000471504

BG421, Община Пловдив, пл. Стефан Стамболов №1, За: техн.Светла Стоицова-гл.експерт в д-я СМСТИ, гл. юрк.Живка Джарова в д-я СМСТИ, България 4000, Пловдив, Тел.: 0359 32656447, E-mail: smsti.op@gmail.com, Факс: 0359 32260398

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.plovdiv.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: Правно основание

Чл. 73, ал. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Изготвяне на Оценка за съответствие на инвестиционните проекти по обособени позиции: Обособена позиция 1 - Изготвяне на Оценка за съответствие на инвестиционните проекти за обекти паметници на културата: 1.1. ДГ „Майчина грижа”, УПИ І-детска градина, кв.56-нов, 169-стар, по плана на централна градска част, гр. Пловдив-основен ремонт, реконструкция и реставрация на съществуваща сграда-основен корпус и пристройка №3; 1.2. „Къща Недкович”, АИР „Старинен Пловдив”, УПИ V-музей, кв.398, по плана на СГЧ, гр. Пловдив- основен ремонт, реконструкция и реставрация на основна сграда, пристройка и клюкарник; 1.3. Реконструкция на ул. „Четвърти януари” в участъка от бул. „Шести септември” до бул. „Марица-юг”; Обособена позиция 2 - Изготвяне на Оценка за съответствие на инвестиционните проекти за обекти с обществено предназначение: 2.1. Изграждане на многоетажен паркинг в УПИ VІІ, обществени дейности-етажен гараж, социални дейности, кв.21-нов/кв.413-стар по план на ЦГЧ, гр. Пловдив; 2.2. Изграждане на съоръжение – пешеходен надлез /пасарелка/ над бул. „Княгиня Мария Луиза”, свързваща пешеходния тротоар пред входа на централни пловдивски гробища и пешеходен тротоар пред улица „Маяковски”; 2.3. Изграждане на съоръжение – пешеходен надлез /пасарелка/ над бул. „Цариградско шосе”, свързваща пешеходните тротоари от двете страни на булеварда в района пред бензиностанция „ЕКО”; Обособена позиция 3 - Изготвяне на Оценка за съответствие на инвестиционните проекти за обекти на линейната инфраструктура: 3.1. Реконструкция на бул. ”Хаджи Димитър” – в участъка от бул. ”Хр. Ботев” до ул. ”Царевец“ 3.2. Реконструкция /основен ремонт/ на ул. ”Богомил” от бул. ”Източен” до ул. ”Арх.Камен Петков” 3.3. Реконструкция /основен ремонт/ на ул. „Любен Каравелов” от бул. ”Васил Априлов” до бул. ”Христо Ботев” 3.4. Реконструкция на ул.”Полет” – в участъка от ул. ”Васил Левски” до ул. ”Брезовско шосе” 3.5. Разширение на ул. ”Цар Симеон” – в участъка от ул. ”Княз Борис І” до ул. ”Ягодовско шосе” 3.6. Реконструкция на ул. “Рогошко шосе” в обхвата от Мост “Адата” до землищна граница на град Пловдив 3.7. Проектиране на велоалеи на територията на град Пловдив 3.8. Продължение на бул. „Александър Стамболийски“ и свързването му с бул. „Цар Симеон“ като елемент на първостепенната улична мрежа, в участъка между бул. „Кукленско шосе“ и бул. „Асеновградско шосе“, в обхвата на гр. Пловдив 3.9. Реконструкция на ул. „Даме Груев“ в участъка от транспортен възел „Родопи“ до бул. „Македония“ 3.10. Изграждане на бул. „Македония“ - продължение от бул. „Никола Вапцаров“ до ул. „Поручик Въльо Стефов“ 3.11. Основен ремонт на: - ул. "Граф Игнатиев" - в участъка от бул. "Цар Борис III Обединител" до ул. "Петко Д. Петков"; - ул. "Богомил" - в участъка от ул. "Петко Д. Петков"до бул. "Цар Борис III Обединител" - ул. "Цар Асен I-ви" - в участъка от ул. "Леонардо Да Винчи" до бул. "Христо Ботев" - ул. “Леонардо Да Винчи“ - в участъка от ул. “Граф Игнатиев“ до ул. “Цар Асен I-ви“ - ул. “Борислав“ – от ул. „Граф Игнатиев“ до ул. „Доспат“ - ул. „Хайдушка“, ул. „Доспат“, ул. „Крали Марко“, ул. „Добри Чинтулов“ 3.12. Реконструкция на бул. „Копривщица” – от бул. „Марица-юг” до бул. „Пещерско шосе”

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Изпълнението на услугата, предмет на обществената поръчка, включва изготвяне на оценка за съответствието на инвестиционните проекти, съгласно чл. 166, ал. 1 от ЗУТ в обем и обхват съгласно изискванията на ЗУТ и съответните подзаконови нормативни актове; Следва да се спазват изискванията описани в обявлението, документацията за участие и проекто - договора към настоящата обществена поръчка.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 23333.33 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка е избрана в съответствие със стойностните прагове по чл.20, ал.1, т.1 от ЗОП, чрез провеждане на открита процедура. Провеждането на открита процедура, като вид процедура съгласно ЗОП, гарантира в най-голяма степен спазването на принципите, изчерпателно изброени в чл.2 от Закона за обществените поръчки.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл.197,ал.1, т.1 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

05.10.2018 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

инж. Йордан Атанасов Калев

VIII.2) Длъжност

Директор на дирекция СМСТИ и Възложител, съгласно Заповед №16 ОА1356/07.06.2016г. на Кмета на Община Пловдив