Версия за печат

02709-2018-0055

BG-Плевен:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

-- Извън списъка


Решение номер 82 от дата 05.10.2018 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 2016174760054

BG314, ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ПРИ СЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ВРАЦА, ул. Сан Стефано № 37, За: Ивилина Маркова, България 5800, Плевен, Тел.: 064 840190, E-mail: dlpleven@abv.bg, Факс: 064 837592

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.szdp.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20181005Ogqc9918471.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Друг: Стопанисване и опазване на горски територии-държавна собственост, съгласно ЗГ


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: Правно основание

Чл. 73, ал. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Доставка на горива и смазочни материали за срок от 36 месеца за нуждите на ТП ДГС Плевен.”

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Доставка на горива (Автомобилен бензин А 95Н, Дизелово гориво и Газ пропан - бутан) и смазочни материали за нуждите на МПС – собственост или ползвани от ТП ДГС Плевен. Прогнозни количества за целия срок на договора: Горива: - Автомобилен бензин А 95Н – 6 000 л - Дизелово гориво – 12 000 л - Газ пропан - бутан – 45 000 л Смазочни материали: - Моторни, хидравлични и трансмисионни масла – 300 л - Спирачна течност – 40 л -Антифриз – 100 л Забележка: Посочените количества са прогнозни и не задължават Възложителя да ги закупи в пълен обем. Доставката на горивата и смазочните материали да се осъществи чрез използване на карти за безналично плащане.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

В предмета на настоящата обществена поръчка са включени дейности свързани с доставката на горивата и смазочните материали, които ще се осъществяват чрез покупка посредством 24 - часово обслужване от бензиностанциите на Изпълнителя на територията на Република България, като задължително в Община Плевен, Община Левски, Община Пордим, Община Долна Митрополия, Община Искър, Община Кнежа, Община Червен бряг и Община Долни Дъбник, съобразно необходимостта на Възложителя. МПС на ТП ДГС Плевен, които ще се зареждат от колонки на бензиностанции, собственост или стопанисвани от определения за изпълнител на поръчката участник, използват комбинирано гориво – бензин/газ пропан бутан, поради което съществува риск при разделяне на обособени позиции, изпълнението на поръчката, прекомерно да се затрудни технически, а необходимостта от координиране на различни изпълнители би могла сериозно да застраши правилното изпълнение на поръчката. Предвид горепосоченото и с оглед обстоятелството, че предмета на поръчката е неделим, Възложителят счита, че не е целесъобразно настоящата обществена поръчка да бъде разделена на обособени позиции.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 90000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т.1 от ЗОП, жалба може да се подаде в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

05.10.2018 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

инж. Яни Йотов Петков

VIII.2) Длъжност

Директор ТП ДГС Плевен