Версия за печат

00912-2018-0004

BG-с. Карлуково:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

47. Медицина


Решение номер 4 от дата 03.10.2018 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000289067

BG315, Държавна психиатрична болница - Карлуково, ул. Железничарска №14, За: Донка Симеонова Цветанова - ЗАС, България 5782, с. Карлуково, Тел.: 0882 809079, E-mail: dpbkarlukovo@abv.bg, Факс: 0882 809079

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.dpbkarlukovo.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): www.dpbkarlukovo.bg.

I.2) Вид на възложителя

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Здравеопазване


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без предварително обявление


IІI: Правно основание

Чл. 79, ал. 1, т. 7 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Доставка на горива за автопарка на Държавна психиатрична болница „Карлуково”.

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Доставка на дизелово гориво Б6 - 75 000 литра и безоловен бензин А95Н - 75 000 литра за срок от 5 години, считано от 01.01.2019 г. за нуждите на автопарка на Държавна психиатрична болница „Карлуково”.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

ЕДНА СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗА ЕДИН ДОСТАВЧИК

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 253750 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Предмет на поръчката е доставка на стоки, които се търгуват на стоковата борса, съгл. списък, одобрен с акт на Министерски съвет по предложение на Министъра на финансите.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам


VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

чл. 196 ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

03.10.2018 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

д-р Христо Василев Василев

VIII.2) Длъжност

Директор на ДПБ Карлуково