Версия за печат

00546-2018-0012

BG-София:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

47. Медицина


Решение номер З-258 от дата 27.09.2018 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000662776

BG411, Университетска специализирана болница за активно лечение по онкология ЕАД, гр. София ( УСБАЛО ЕАД), ул. Пловдивско поле №6, За: Ивета Малинова, Росица Христова, Айсел Юсеин, България 1756, София, Тел.: 02 8076355, E-mail: rhristova@sbaloncology.bg, Факс: 02 8706321

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://sbaloncology.bg/index.php/bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://procurement.sbaloncology.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20180926rbUt1384590.

I.2) Вид на възложителя

Друг: чл.5, ал.2, т.16 от ЗОП

I.3) Основна дейност

Здравеопазване


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: Правно основание

Чл. 73, ал. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„ПЕРИОДИЧНО ПОВТАРЯЩИ СЕ ДОСТАВКИ НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ” ЗА НУЖДИТЕ НА „УСБАЛ ПО ОНКОЛОГИЯ” ЕАД “ за срок от 12 месеца

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Предметът на обществената поръчка включва периодично повтарящи се доставки на лекарствени продукти, съгласно приложената Техническа спецификация, с цел избор на изпълнител/и и сключване на договор/и при най-благоприятни за „УСБАЛ по Онкология” ЕАД условия по 8 ОП. Възложител: „УниверситетскаСпециализирана болница за активно лечение по онкология” ЕАД (УСБАЛО ЕАД). Прогнозните количества са посочени в отделни обособени позиции в Техническата спецификация (Приложение № 1), която е неразделна част от настоящата документация.Офертите се представят в сградата на „УСБАЛ по онкология” ЕАД, гр. София 1756, ул. „Пловдивско поле” № 6, 6 етаж, деловодство, всеки работен ден от 8:00 до 16:30 часа до датата на изтичане на крайния срок за получаване на офертите включително.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 57045001.42 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура

VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

Възложителят ще отстрани от участие в процедурата участник, за когото са налице обстоятелствата съгласно чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП .Когато участникът е обединение от физически и/или юридически лица, изискванията по чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП се прилагат за всеки член на обединението.Когато участникът е посочил, че ще използва подизпълнители при изпълнение на поръчката, изискванията по чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП се прилагат за всеки от тях. Когато участникът е посочил, че ще използва капацитета на трети лица за доказване на съответствието с критериите за подбор, изискванията по чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП се прилагат за всяко от тези лица. Информацията относно основанията за незадължително отстраняване се посочва в раздел В на Част III: Основания за изключване от ЕЕДОП. На основание чл.47, ал.10 от ППЗОП, тъй като критериите за подбор по отделните обособени позиции са еднакви, за тях се допуска представяне на едно заявление за участие, тъй като тази възможност е посочена в настоящето обявление, с което се оповестява откриването на процедурата.Посочените количества по Техническата спецификация са ориентировъчни и не пораждат задължения за „УСБАЛ по онкология” ЕАД да ги закупи в прогнозния обем. Фактическото изпълнение на обществената поръчка се определя на базата прием на пациенти и прогнозата на „УСБАЛ по онкология” ЕАД за необходимите на лечебното заведение лекарствени продукти.Периодични доставки със срок на изпълнение – от датата на подписване на договор за възлагане на обществена поръчка за 12 месеца. Опциите са посочени в документацията и настоящото обявление. Доставките се извършват въз основа на писмени заявки на Възложителя по съответните обособени позиции в рамките на договорените количества и оферираните единични цени. За дата на доставката се счита датата, на която стоките са получени от крайния получател на мястото на изпълнение, съгласно приемно-предавателен протокол.Доставките на стоките се удостоверява с подписан от упълномощен представител на страните приемно-предавателен протокол и издадена оригинална фактура.Гаранцията за добро изпълнение на договора за обществена поръчка е в размер на 2 /два/ % от стойността на договора без ДДС. Представя се в една от формите по чл. 111, ал. 5 от ЗОП при подписване на договор и е основание за сключването му.

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

чл.197, aл.1,т.1 от ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

03.10.2018 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Д-р Стефан Константинов Константинов

VIII.2) Длъжност

Изпълнителен Директор на "УСБАЛ по Онкология" ЕАД, гр. София