Версия за печат

00267-2018-0101

BG-Пловдив:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

3. Енергийна ефективност...


Решение номер 18 РОП 90 от дата 02.10.2018 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000471504

BG421, Община Пловдив, пл. Централен № 1, За: инж. Петкова, гл. юрк. Милкова, България 4000, Пловдив, Тел.: 032 656447; 032 656446, E-mail: smsti_op@dir.bg, Факс: 032 260398

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.plovdiv.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20181001Bioh7070694.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

,,Извършване на СМР за Повишаване на енергийната ефективност на „Езикова гимназия Пловдив“ по проект, финансиран от Национален Доверителен Екофонд /НДЕФ/"

IV.2) Обект на поръчката
Строителство
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Предметът на настоящата поръчка включва извършване на СМР за повишаване на енергийната ефективност в „Езикова гимназия Пловдив“, а именно в: Учебен корпус на „Езикова гимназия Пловдив“; Общежитие за момчета на „Езикова гимназия Пловдив“; Общежитие за момичета на „Езикова гимназия Пловдив“. Направа на топлоизолационна система и фасадна мазилка по външни стени: южна, източна фасада и стълбищна клетка за Учебен корпус, всички фасади за Общежития момчета и момичета, като има положена около 1/3 топлоизолация по стените на Общежитие момичета; Топлоизолиране на подове към неотопляеми помещения: физкултурен салон, топла връзка и част от коридор първи етаж Учебна сграда; Топлоизолиране на еркери; Топлоизолиране на тавани-полагане на минерална вата по студени покриви; Подмяна на неподменена дограма; Подмяна на вътрешна отоплителна инсталация; Изграждане на соларна инсталация с БГВ. Застроена площ по подобекти: Учебен корпус – 1770 кв.м, Общежитие за момчета – 552 кв.м, Общежитие за момичета – 552 кв.м. Общото количество и обем е съгласно КСС и технически спецификации, неразделна част от документацията за настоящата обществена поръчка.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Дейностите, които следва да се извършат са систематично свързани и ще се изпълняват в един УПИ, поради което с оглед правилното им и последователно изпълнение не следва да се разделят на обособени позиции.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 749323.74 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Провеждането на предвидената в ЗОП процедура Публично състезание гарантира публичността на възлагане изпълнението на поръчката, респ. прозрачността при разходването на финансовите средства. С цел да се осигури максимална публичност, респективно да се постигнат и най-добрите за Възложителя условия, настоящата обществена поръчка се възлага именно по посочения вид процедура. Посредством тази процедура се цели и защитаване на обществения интерес, като се насърчи конкуренцията и се създадат равни условия и прозрачност при провеждане на процедурата. Възложителят взема решение за откриване на процедура - публично състезание съгласно чл.178, ал.3 от ЗОП, тъй като е необходимо спешно възлагане на поръчката и не е възможно спазване на сроковете по чл.178, ал.2 от ЗОП. Възникналите обстоятелства не се дължат на възложителя. Община Пловдив бе сключила договор № 18ДГ96/ 19.02.2018 год. с „Термикс ЕС“ ООД след проведена обществена поръчка с предмет: „Извършване на СМР за Повишаване на енергийната ефективност на „Езикова гимназия Пловдив“ по проект, финансиран от Национален Доверителен Екофонд /НДЕФ/“, открита с Решение № 17РОП7/27.01.2017 год. на Възложителя и с уникален номер в РОП 00267-2017-0007. Срокът за изпълнение на строително – монтажните дейности, предмет на договора бе до 180 /сто и осемдесет/ календарни дни, съгласно представените в офертата Техническо предложение и Линеен график за изпълнение на поръчката, неразделна част към договора. Срокът за изпълнение започна да тече от 30.03.2018 год. - датата на подписване на протокола за откриване на строителната площадка съгласно образеца към Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. „Термикс ЕС“ ООД, в качеството на изпълнител по този договор, нарушиха задължението си да изпълнят точно, качествено и в срок възложената им работа, съгласно предложеното в офертата и линейните графици, както и съгласно действащото българско законодателство и сключения договор. С уведомително писмо изх.№ 18Ф5312(1)/ 13.09.2018 год. (с потвърждение за получаването му от дата 17.09.2018 г.), Възложителят уведоми изпълнителя „Термикс ЕС“ ООД, че на основание чл.8.2. от горецитирания договор, т.8.2.1. и т.8.2.2., договорът се прекратява едностранно без предизвестие, считано от датата на получаване на писмото, тъй като има забава в изпълнението на задълженията по договора с повече от 20 (двадесет) работни дни и неспазване на линейния график, представен пред Възложителя и НДЕФ; освен това и не са отстранени в определения срок недостатъците/некачествено изпълнените СМР, констатирани по реда, указан в договора. Изпълнената част от договор № 18ДГ96/ 19.02.2018 г., за срок от 5 месеца, съставлява по-малко от 20 % от целия обем строителство. Тъй като този договор се прекратява по вина на изпълнителя, точно в началото на учебната година и предстоящо стартиране на отоплителния сезон, за Възложителя възниква необходимост от спешно възлагане на поръчка, с която да се довърши изпълнението на обекта в цялост и да се въведе в експлоатация, за да не се застрашава живота и здравето на учениците, учителите и помощния персонал, както и да не се затруднява съществено нормативноустановените дейности в училището. Според изискванията на нормативната уредба, Топлофикация Пловдив трябва да осигурява подаването на топлинна енергия в периода от 1 октомври до 30 април, като това не означава, че топлоподаването се пуска и спира автоматично на тези дати. За масово пускане трябва да бъдат изпълнени законовите изисквания: три последователни дни със средноденонощна температура по-ниска от +12°C и прогноза от НИМХ - БАН за трайно застудяване. При построяването на температурния график, температурата на външния въздух в началото и в края на отоплителния сезон се приема +12°C, съгласно Чл. 165 на Наредба № 15 за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия. .... Продължава в VII).1.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Открита с решение №: 17РОП7 от 27.01.2017 г. 
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: 00267-2017-0007

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

..... Продължение от V).1. Мотиви за избора на процедура: Началото на отоплителния сезон за град Пловдив, съгласно Чл. 4, ал. 7 на Наредба № 7 за енергийна ефективност на сгради е 24 октомври, а края е 6 април, но при три последователни дни под +12°C започва топлоподаването към сградата, което може да бъде много преди посоченото нормативно начало. Параметрите на микроклимата за сгради в областта на образованието са посочени в Приложение 12 на Наредба 15, съгласно Чл. 195, ал. 1, т. 2. Вътрешната нормативна температура за кабинети и класни стаи е +22°C±3°C, като това е посочено и в Наредба РД-02-20-3 за проектиране, изпълнение и поддържане на сгради за обществено обслужване в областта на образованието и науката, здравеопазването, културата и изкуствата. При липса на вътрешна отоплителна инсталация е невъзможно поддържане нормативните параметри на микроклимата в помещенията, както и протичане на учебните занятия. Не е възможно организиране отоплението на постоянно обитаваните помещения с електрически отоплителни тела, защото такива липсват като съоръжения на обекта, а електрическата инсталация не е пригодена за това и ще аварира. Такова е състоянието както на учебната сграда, така и в общежитията. Няма как непълнолетните деца да останат без отопление и с частично разкрити покриви на два от подобектите, довели до течове в някои от помещенията. По този начин ще се застраши комфорта, живота и здравето им. Следва да се отчете и факта, че строително-ремонтните дейности касаят едно от най-елитните училища в България, възпитаниците на което постигат редица национални и международни успехи. През учебната 2018/2019 год. в „Езикова гимназия Пловдив“ се обучават 1350 ученици, за които трябва да се осигури възможно най-бързо нормално протичане на учебния процес както в учебния корпус, така и в общежитията. Предвид гореизложените обстоятелства, Възложителят взема решение за провеждане на процедура по чл.178, ал.3 от ЗОП, при стриктно спазване на императивните изисквания на Закона за обществените поръчки. Настоящата обществена поръчка се финансира със средства, предоставени от НДЕФ.

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл. 197 от ЗОП жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 – срещу решението за откриване на процедурата.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

02.10.2018 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

инж. Димитър Стоянов Кацарски

VIII.2) Длъжност

Зам.-кмет ОСУТСИ и Възложител съгласно Заповед № 16ОА1356/ 07.06.2016 год. на Кмета на община Пловдив