Версия за печат

00325-2018-0022

BG-Пловдив:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

47. Медицина


Решение номер 702 от дата 28.09.2018 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 115576405

BG421, УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД чрез Изпълнителния директор, бул. „Пещерско шосе” № 66, За: проф. д-р Карен Бриянов Джамбазов, д.м. г-н Рангел Христозов, България 4002, Пловдив, Тел.: 032 602974, E-mail: unihosp@unihosp.com, Факс: 032 644058

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.unihosp.prozop.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://unihosp.prozop.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20180920oxpd5478319.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Здравеопазване


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без предварително обявление


IІI: Правно основание

Чл. 79, ал. 1, т. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Доставка на реактиви и консумативи за нуждите на отделение по „Трансфузионна хематология“ при УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД гр. Пловдив

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Доставка на тест серуми - описани подробно в техническата спецификация публикувана на Профила на купувача на Възложителя и неразделна част от поканата за договаряне.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Необходимостта от обединяване на определени елементи (доставки и дейности) от предмета на поръчката е продиктувана от взаимосвързаност тези елементи. Тяхното отделяне и възлагане на различни изпълнители би създало технически затруднения за успешното изпълнение на поръчката, включително предвид хипотезата, процедурата да не приключи с договор за всички стоки от предмета на поръчката, а така също и предвид хипотезата, да се ангажират различни изпълнители за доставката на медицински изделия, което може да доведе до тяхната несвъместимост.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 62000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Възложителят е открил обществена поръчка с предмет „Доставка на реактиви и консумативи за нуждите на отделение по „Трансфузионна хематология“ при УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД гр. Пловдив, открита с решение №329 от 15.05.2018 г., с уникален номер на АОП 00325-2018-0013. Поръчката е била прекратена на основание чл. 110, ал. 1, т. 2 от Закона за обществените поръчки за която всички оферти или заявления за участие не отговарят на условията за представяне, включително за форма, начин и срок, или са неподходящи. Тоест, всички подадени оферти или заявления за участие са били неподходящи по смисъла на чл. 79, ал.1, т. 1 от ЗОП. Решението за прекратяване е с номер 510 от 17.07.2018г. и е влязло в сила. Предвид това, налице е основанието по чл. 79, ал.1, т. 1 от ЗОП за провеждане на процедура по договаряне без предварително обявление.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура по договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне

1. „Булмар МЛ“ ООД ЕИК:131148628 2. "Язон Трейд" ЕООД ЕИК:114600928 3. „Антисел България“ ООД ЕИК:121152973

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Открита с решение №: 329 от 15.05.2018 г. 
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: 00325-2018-0013

VI: Одобрявам


VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл.197, ал.1, т.1 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

28.09.2018 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

проф. д-р Карен Джамбазов, д.м.

VIII.2) Длъжност

Изпълнителен директор