Версия за печат

00826-2016-0007

BG-София:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 831605813

BG411, Многопрофилна болница за активно лечение по неврология и психиатрия Св.Наум ЕАД, ул.Доктор Любен Русев №1, За: Станислава Бачева, България 1113, София, Тел.: 02 9702101, E-mail: svnaum.obshtestveni_porachki@abv.bg, Факс: 02 8709309

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.svnaum.com.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.svnaum.com/bg/obshtestveni-porachki/obshtestveni-porachki-2/dogovaryane-bez-obyavlenie/item/366-op-74-dostavka-na-reaktivi-i-konsumativi-za-nuzhdite-na-mikrobiologichna-laboratoria-na-mbal.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

ЗдравеопазванеІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Доставки
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: Д-224 от 17.11.2016 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00826-2016-0007
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

„Доставка на реактиви и консумативи за нуждите на микробиологична лаборатория на МБАЛНП "Св. Наум ЕАД”


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: 36 от 01.02.2017 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG411, Елта 90 М ООД, ул.Дунав №19, вх.А, ет.1,ап.2, България 1000, София, Тел.: 02 9839649, E-mail: office@elta90.eu, Факс: 02 9832211

Изпълнителят е МСП: да

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Договор за изпълнение на обществена поръчка за доставка на реактиви и консумативи за нуждите на микробиологична лаборатория при МБАЛНП „Свети Наум” ЕАД”

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в месеци

12

ІII.7) Стойност, посочена в договора
11075.55 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

01.02.2018 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

НЕ

Изпълнението е 26.07% от предмета на договора
Причини за частичното изпълнение: Не е имало необходимост за заявяване на заложените по договора количества от страна на Възложителя
ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
2887.53 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

28.09.2018 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: акад.проф.д-р Иван Господинов Миланов,дмн
VII.2)
Длъжност: Изпълнителен директор