Версия за печат

00276-2017-0010

BG-София:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Секторен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 121396123

BG411, Български пощи ЕАД, ул.Академик Стефан Младенов № 1 бл.31, За: А.Маркова, България 1700, София, Тел.: 0359 29493233, E-mail: a.markova@bgpost.bg, Факс: 00359 29625329

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.bgpost.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.bgpost.bg/bg/zop.

I.4) Основна дейност

Пощенски услугиІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Доставки
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: ОП-19-1 от 19.05.2017 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00276-2017-0010
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

„Доставка на хартии за производство на терморолки и хартиени ролки за производствените нужди на Специализирано поделение „Българска филателия и нумизматика“ към „Български пощи” ЕАД по две обособени позиции, както следва: обособена позиция І – Доставка на високочувствителна ролна термохартия до 1 230 000 квадратни метра за производство на терморолки в Специализирано поделение „Българска филателия и нумизматика“ към „Български пощи” ЕАД; обособена позиция ІІ – Доставка на ролна офсетова хартия – до 6 тона за производство на хартиени ролки в Специализирано поделение „Българска филателия и нумизматика“ към „Български пощи” ЕАД


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: 203 от 08.09.2017 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG411, Мултико 92 ООД, ул. Магнаурска школа № 15, България 1407, Сифия, Тел.: 0359 29718181, E-mail: office@multico.bg, Факс: 0359 29718181

Интернет адрес/и:

URL: http://www.multico.bg.

Изпълнителят е МСП: не

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Предметът на поръчката включва Доставка на високочувствителна ролна термохартия до 1 230 000 квадратни метра за производство на терморолки в Специализирано поделение „Българска филателия и нумизматика“ към „Български пощи” ЕАД

ІІI.6) Срок на изпълнение
Начална дата

08.09.2017 г. 

ІII.7) Стойност, посочена в договора
164820 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е предсрочно прекратен

ІV.1) Дата на приключване

07.09.2018 г. 

ІV.2) Причини за прекратяване/унищожаване на договора

На основание чл.23 т.3 пр.2 от дог. №203/08.09.17 г. и във връзка с прадставен от изпълнителя сертификат за форсмажор № 09/15.06.2018 г., издаден от Българска търговско-промишлена палата. Споразумителен протокол №203-1/07.09.18 г.

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

НЕ

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

НЕ

Изпълнението е 79.17% от предмета на договора
Причини за частичното изпълнение: Възложителят приема,че поради възникнали непредвидени обстоятелства, изложени със сертификат за форсмажор № 09/15.06.2018 г., издаден от Българска търговско-промишлена палата, изпълнителят е изпаднал в обективна невъзможност да изпълни изцяло задълженията си към "Български пощи" ЕАД, произтичащи от сключения дог. №203/08.09.17 г.
ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
130492.21 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

27.09.2018 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: Деян Стоянов Дънешки
VII.2)
Длъжност: Главен Изпълнителен Директор