01158-2018-0024

BG-София:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

-- Извън списъка


Решение номер РД-09-80 от дата 27.09.2018 г. 

І: Възложител

Секторен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 130316140

BG411, Държавно предприятие Пристанищна инфраструктура, бул. Шипченски проход № 69, ет. 4, За: Красимир Пешев - ръководител отдел Охрана и сигурност, България 1574, София, Тел.: 02 8079928, E-mail: office@bgports.bg, Факс: 02 8079966

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.bgports.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://bgports.bg/bg/zop/259.

I.4) Основна дейност

Експлоатация на географска област


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Пряко договаряне


IІI: Правно основание

Чл. 182, ал. 1, т. 5 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Организиране и осъществяване на денонощна въоръжена охрана и осигуряване на пропускателен режим в обекти на ДП „Пристанищна инфраструктура"

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Предметът на поръчката включва организирането и осъществяването на денонощна въоръжена охрана и осигуряването на пропускателен режим на следните обекти на ДП „Пристанищна инфраструктура”: Обект № 1: РПЦ „Китка”, Област Варна - разположен на територия от 159 дка, с осигурен до него достъп чрез асфалтиран път в направление с. Китка и с. Равно поле. Обектът е ограден с двойна ограда от бодлива тел и метална мрежа. На територията на обекта са разположени сграда на КПП, административна сграда, технически и складови сгради, технически и антенни съоръжения. Обект № 2: РПЦ „Кичево”, Област Варна - разположен на територия от 28 дка, с осигурен до него достъп чрез асфалтиран път в направление с. Кичево. Обектът е ограден с двойна ограда от метална мрежа. На територията на обекта са разположени сграда на КПП, административна сграда, технически и складови сгради, технически и антенни съоръжения. Обект № 3: „Ремонтно-техническа база” в Южната промишлена зона на гр. Варна - разположен на територия от 19 дка и е ограден с метална ограда. На територията на обекта са разположени сграда на КПП, сгради на ремонтната база, складови помещения и пристан за катери на брега на канала. Обект № 4: Пристанищен терминал „Петрол“ - част от пристанище за обществен транспорт с национално значение Варна, с площ 16 423 кв. м. На територията на обекта са разположени със съответните им елементи: ЖП естакада; ограда с оградна мрежа; офис контейнер; Съоръжение Пирс № 1; Съоръжение Пирс № 2; Съоръжение Пирс № 3. Обект № 5: Пристанищно съоръжение при нос Шабла – морска естакада с островна площадка, с дължина 400 м. от фар Шабла по направление изток навътре в Черно море и находящо се на около 5 км. източно от гр. Шабла, индивидуализирано съгласно геодезическа снимка от 27.08.2012 г. с координати на граничните точки от № 1 до № 13. Обект № 6: Пристанищен терминал „Русе – Запад“ – част от пристанище за обществен транспорт с национално значение Русе - включва територия с площ 29 294 кв.м - I-ви участък на пристанищния терминал и територия с площ 87 804 кв. м - II-ри участък на пристанищния терминал, като районът е ограден. На територията на обекта са разположени сграда на КПП, сгради и съоръжения публична държавна собственост. Обект № 7: Фериботен терминал Силистра - териториално обособена зона от пристанище за обществен транспорт с национално значение Русе, с площ 65 097 кв. м., ограден с метална ограда. На територията на обекта са разположени 18 бр. сгради публична държавна собственост. Достъпът до обекта се осъществява през КПП и автоматизиран портал. Видът охрана за всеки един от обектите е въоръжена, денонощна като охранителната дейност включва: контролно-пропускателен режим – осъществява се от охраната на Контролно-пропускателния пункт; физическа охрана на сградите и техническите съоръжения в обекта - осъществява се от охранителите чрез обход; наблюдение на сградите и техническите съоръжения и реагиране при възникнала кризисна ситуация за обекти № 1, № 2 и № 7, включително и видеонаблюдение за обекти № 3, № 4, № 5 и № 6; предотвратяване на несанкционирано проникване на територията на обекта на външни лица и посегателство върху имущества и ценности в обекта (кражби, грабеж, палеж, терористичен акт и др.); задържане на външни лица, проникнали на територията на обекта; незабавно уведомяване на органите на МВР при извършено посегателство върху обекта; брой изпълнители на пеши мобилен охранителен патрул - охранители, осигуряващи надежна охрана, безопасност и сигурност на обекта за 24 часа: за обекти 1, 2 и 6 при двама охранители на смяна; за обекти 3, 4, 5 и 7 при един охранител на смяна.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Предметът на поръчката е организиране и осъществяване на денонощна въоръжена охрана и осигуряване на пропускателен режим в обекти на ДП "Пристанищна инфраструктура", като всички те са включени в Списъка на стартегическите обекти и дейности от значение за националната сигурност, определен с ПМС No 181 от 20.07.2009 г. за определяне на стратегическите обекти и дейности, които са от значение за националната сигурност. Обектите от № 4 до № 7 са пристанищни терминали – част от пристанищата с национално значение Варна и Русе, съответно попадат в т. 2.10, „Пристанища“, б. а), в) и г) от списъка. В Обекти № 1 Радио-предавателен център „Китка” и № 2 Радио-предавателен център „Кичево” е изградена техническа инфраструктура за осъществяване на стратегически дейности по радиоразпръскване и радиокомуникации с цел повишаване безопасността и ефективността на корабоплаването, опазването на човешкия живот на море и защитата на околната среда и прилежащата брегова ивица от възможните вредни въздействия от корабоплаването и информационно обслужване на морския транспорт. Отношение към тази дейност има и Обект № 3 Ремонтно-техническата база, в която се съхраняват и поддържат в изправно състояние средствата за навигационно осигуряване. Възложителят, отчитайки стратегическия характер на обектите, счита, че възлагането на охраната им е целесъобразно да бъде възложена на един изпълнител, което ще осигури прилагане на еднакви методи и подход при извършване на дейността. По този начин ще се гарантира недеждността на предприеманите мерки за защита на стратегическите обекти, ефективност при съобразяване на всички нормативи и не на последно място, ще се осигури масимално добра координация между възложител и изпълнител в процеса на изпълнение на договора, включително и при координиране съвместните действия в случаите на възникнали кризисни ситуации.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 855000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Разпоредбата на чл. 20, ал. 2, т. 2 от ЗОП дава възможност възложителите да прилагат процедурите по чл. 18, ал. 1, т. 12 или 13 за обществени поръчки с обект доставка или услуга, включително и услугите по Приложение № 2, имащи прогнозна стойност от 70 000 лв. до съответния праг на чл. 20, ал. 1 от ЗОП в зависимост от вида на възложителя и предмета на поръчката. Предмет на настоящата обществена поръчка е осъществяването на денонощна въоръжена охрана - охранителни услуги, включени в Приложение № 2 към чл. 11, ал. 3 от ЗОП. Определената от възложителя прогнозна стойност (855 000 лв. без ДДС) не надвишава прага по 20, ал. 1, т. 3, б. в) от ЗОП. Предвид обстоятелството, че охраняваните обекти са публична държавна собственост, част от тях пристанищни терминали на пристанища за обществен транспорт с национално значение, избраната процедура по чл. 18, ал. 1, т. 13 от ЗОП дава възможност да се проведе пряко договоряне с лицензирани охранителни фирми, с доказани професионални качества, опит и умения.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура по договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне

1.„ГАРД” ЕООД, ЕИК 131464793, със седалище и адрес на управление: гр. София 1335, район Люлин, ж.к. "Люлин", ул. "Ген. Никола Генев" № 14 2. АСО „СОФИЯ” ООД, ЕИК 121692528, със седалище и адрес на управление: гр. София 1303, район Възраждане, ул. "Средна гора" № 99, ет. 1 3. АСОП „ЩИТ” ЕООД, ЕИК 200307318, със седалище и адрес на управление: гр. Русе 7000, бул. "Съединение" № 25, партер

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

поканата за участие
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

При изпълнение на обществената поръчка служителите на изпълнителя са длъжни да извъшват охранителната дейност в съответствие с изискванията, посочени в техническата спецификация на възложителя. За проверка носенето на оръжия, боеприпаси и други метални предмети, които могат да бъдат използвани за извършването на акт на незаконна намеса, се изисква да се предвиди осигуряването на специализирани средства за проверка за сигурност на входовете на обектите. В обектите Възложителят има изградени технически средства за охрана, които участникът трябва да използва (доколкото има възможност за това) и да направи предложение за доизграждане на системите за охрана, ако това е необходимо. Охраната следва да се организира при спазване на нормативните изисквания на Кодекса на труда за продължителност на работното време и спазване на изискванията за междудневна и междуседмична почивка на предложения екип от охранители.

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Жалби срещу решението за откриване на процедурата могат да бъдат подавани в срока по чл. 197, ал. 1, т. 5, б. а) от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

27.09.2018 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Ангел Борисов Забуртов

VIII.2) Длъжност

Генерален директор