Версия за печат

00144-2017-0001

BG-Русе:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Секторен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 117021078

BG323, „Пристанищен комплекс - Русе“ ЕАД, ул. „Пристанищна“ № 22, За: Калоян Николаев - ръководител сектор „ОТП и СУК“, България 7000, Русе, Тел.: 082 880955, E-mail: knikolaev@port-ruse-bg.com, Факс: 082 825148

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.port-ruse-bg.com/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.port-ruse-bg.com/.

I.4) Основна дейност

Пристанищни дейностиІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Доставки
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: Р-ОП-1 от 21.02.2017 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00144-2017-0001
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

Предметът на обществената поръчка включва доставка на 140 000 литра моторно дизелово гориво, съгласно изискванията за качество по Приложение № 2 към чл. 6, т.2 от Наредба за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина на техния контрол за нуждите на „Пристанищен комплекс - Русе“ ЕАД


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: Д-1 от 26.04.2017 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG323, „ ДМВ “ ЕООД, ул. „ Воден “ № 14, вх. 1, ет. 2, ап. 3, България 7020, Русе, Тел.: 081 172200, E-mail: dmv.eood@gmail.com, Факс: 081 172204

Интернет адрес/и:

URL: http://дмв.bg/bg.

Изпълнителят е МСП: да

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Предметът на договора е покупко-продажба на 140 000 литра моторно дизелово гориво, в съответствие с Наредбата за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина на техния контрол доставено на адрес на Възложителя - Пристанищен терминал Русе изток.

ІІI.6) Срок на изпълнение
Начална дата

26.04.2017 г. 

Крайна дата

11.09.2018 г. 

ІII.7) Стойност, посочена в договора
212800 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

11.09.2018 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
212642.96 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

25.09.2018 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: Петър Ненков Драгошинов
VII.2)
Длъжност: Изпълнителен директор