Версия за печат

00853-2018-0001

BG-София:

Решение за откриване на процедура

Осъществен предварителен контрол; Номер на становището от 1-ви етап: КСИ-162 от дата 05.09.2018 г. 

Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

68. Хранително-вкусова промишленост


Решение номер 1 от дата 21.09.2018 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 121462057

BG411, Сдружение с нестопанска цел за осъществяване на обществено полезна дейност Българска Асоциация Диабет, ЖК БАНИШОРА, УЛ. ПОДПОЛКОВНИК КАЛИТИН БЛ.20, За: Румяна Танева, България 1233, София, Тел.: 02 9310779, E-mail: badiabet@abv.bg, Факс: 02 8326175

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.badiabet.com...

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.badiabet.com/bg/2014-05-29-15-19-35.html..

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Социална закрила


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„ДОСТАВКА НА ПАКЕТИРАНИ ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА ЗДРАВОСЛОВНО ХРАНЕНЕ НА ДИАБЕТИЦИ, ЧЛЕНУВАЩИ В СДРУЖЕНИЯТА ЧЛЕНОВЕ НА БАД"

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Доставка на пакетирани хранителни продукти за здравословно хранене на диабетици, членуващи в сдруженията – членове на БАД, по населени места, съгласно приложен списък на населените места към документацията, в пакет "хранителни продукти" за един диабетик. Съдържанието на пакетът " хранителни продукти" е описано в Техническа специфиация. Прогнозното количество на пакетите хранителни продукти е не по-малко от 4500 броя.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Естеството на поръчката не позволява разделянето на обособени позиции поради комплексна оценка от влияние на храните включени в пакета върху здравето на болните от диабет.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 141660 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

На основание чл.197, ал.1, т.4 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

21.09.2018 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

МАЙЯ ИВАНОВА ВИКТОРОВА - ХАНДЖИЙСКА

VIII.2) Длъжност

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ДИАБЕТ