Версия за печат

00325-2018-0020

BG-Пловдив:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

-- Извън списъка


Решение номер 672 от дата 20.09.2018 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 115576405

BG421, УМБАЛ Свети Георги ЕАД, чрез изпълнителен директор, гр. Пловдив, бул. Пещерско шосе №66, За: проф. д-р Карен Джамбазов, д.м., Димитър Учерджиев- Нач. Автотранспорт, Мария Дишева - сътрудник ЕП, България 4000, Пловдив, Тел.: 032 602930, E-mail: unihosp@unihosp.com, Факс: 032 644058

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://unihosp.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://unihosp.prozop.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20180727tpiZ5382013.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Здравеопазване


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: Правно основание

Чл. 73, ал. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Сервизно обслужване и ремонт на автомобилите в УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД, гр. Пловдив.

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

„Сервизно обслужване и ремонт на автомобилите в УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД, гр. Пловдив, съгласно документацията за участие. Сервизното обслужавне и текущите ремонти обхваща цялостното поддържане на МПС в изправност както и основни и текущи ремонти по всички системи и части на МПС, с изключение на автотенекиджийски услуги; Доставката на резервни части е извън предмета на поръчката.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Необходимостта от обединяване на дейностите от предмета на поръчката е продиктувана от взаимосвързаност на тези елементи. Евентуалното отделяне на сервизни дейности по някакъв признак или количества и възлагането им на различни изпълнители би създало затруднения за успешното изпълнение на поръчката, предвид това, че е възможно и на практика в не малко случаи ремонтите включват комплексни дейности връху различни части и системи на автомобилите, при което изпълнението им от различни лица предпоставя трудности за установяване на гаранционна отговорност за некачествен ремонт и техническа несъвместимост на изпълнените дейности поради различни похвати, техники, консумативи и други. Също така следва да се има предвид хипотезата, процедурата да не приключи с договор за всички дейности предмет на поръчката, което също означава затруднения за успешното изпълнеие на поръчката. Освен това, възлагането на сервизни дейности на множество лица би било стопански нецелесъобразно и е свързано с логистични и технически затруднения за възложителя, както и с допълнителни транспортни разходи.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 200000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал.1, т. 1от ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

20.09.2018 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Проф. д-р Карен Бриянов Джамбазов, дм

VIII.2) Длъжност

Изпълнителен директор