Версия за печат

01599-2018-0002

BG-София:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

-- Извън списъка


Решение номер 2 от дата 18.09.2018 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 175451413

BG411, Инспекторат към Висшия съдебен съвет, ул. Георг Вашингтон 17, За: Мария Накова, България 1000, София, Тел.: 02 9057506, E-mail: mnakova@inspectoratvss.bg, Факс: 02 9057525

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.inspectoratvss.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): www.inspectoratvss.bg/bg/page/145.

I.2) Вид на възложителя

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Друг: управление на съдебната система


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Осигуряване на логистика за обучения и изпълнение на дейности по информация и публикация

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Обществена поръчка се провежда в изпълнение на проект "Осигуряване на софтуерна и методическа обезпеченост, и изграждане на административен капацитет на ИВСС за превенция на корупцията в съдебната власт", финансирана по Оперативна програма "Добро управление" 2012-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. В обхвата на настоящата поръчка се включва изпълнение на две дейности: Дейност 1 "Изпълнение на мерките за информация и комуникация" Дейнсот 2 "Организиране и провеждане на обучения"

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

ДА

Идентификация на проекта

Проект "Осигуряване на софтуерна и методическа обезпеченост, и изграждане на административен капацитет на ИВСС за превенция на корупцията в съдебната власт", финансиран по Договор № BG05SFOP001-3.001-0016-C01/17.07.2017 г., който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Добро управление", съфинансирана от Европейски съюз чрез Европейския социален фонд

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Предметът на обществената поръчка не позволява разделянето му на обособени позиции. Всички дейности в предмета на поръчката са систематично свързани, като предполагат осъществяването им от един изпълнител - интегрирано и в стриктна последователност.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 81100.83 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Предвид стойността на поръчката, която попада в стойностните прагове по чл. 18, ал. 1, т. 12 ЗОП е избрана именно процедурата по възлагане - публично състезание.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Жалба срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация може да се подаде в 10-дневен срок от уведомяването за съответното действие, а ако лицето не е уведомено - от датата, на която е изтекъл срокът за извършване на съответното действие.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

19.09.2018 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Теодора Ангелова Точкова

VIII.2) Длъжност

главен инспектор на ИВСС